Краљу Мађара и Хрвата подижу споменик у Суботици?!

0
(0)

Су­бо­ти­ца – Кру­ни­са­не гла­ве увек мо­гу да ра­чу­на­ју на при­ви­ле­ги­је. Краљ Ма­ти­ја Кор­вин „ис­по­сло­вао” је да са­мо за де­сет да­на до­би­је све до­зво­ле да му се би­ста по­ста­ви у цен­тру гра­да, у ули­ци ко­ја но­си ње­го­во име. У на­ро­ду по­знат као краљ Ма­ти­ја ажур­но­сти град­ске ад­ми­ни­стра­ци­је „мо­же да за­хва­ли” јер све тро­шко­ве сно­си Ла­још Ча­кањ, вла­сник уго­сти­тељ­ских обје­ка­та и не­крет­ни­на у са­мој Кор­ви­но­вој ули­ци ко­ји је и пред­ло­жио по­ди­за­ње спо­ме­ни­ка.

Град­ска ад­ми­ни­стра­ци­ја је по­ка­за­ла за­вид­ну бр­зи­ну: Ла­још Ча­кањ се 19. фе­бру­а­ра обра­тио град­ској ко­ми­си­ји за по­ди­за­ње и одр­жа­ва­ње јав­них спо­ме­ни­ка, два да­на ка­сни­је, 21. фе­бру­а­ра до­био је са­гла­сност. Истог да­на, али са­да Жолт Гомб­ко­то у име уго­сти­тељ­ског објек­та „Бос” тра­жио је тех­нич­ке усло­ве од Ме­ђу­оп­штин­ског за­во­да за за­шти­ту спо­ме­ни­ка кул­ту­ре за по­ста­вља­ње спо­ме­ни­ка.

По осно­ву из­да­тих усло­ва, пред­у­зе­ће „Су­порт” је МЗЗСК пре­да­ло идеј­ни про­је­кат у ко­јем се опет Ла­још Ча­кањ на­во­ди као ин­ве­сти­тор. МЗЗСК из­да­је са­гла­сност на идеј­но ре­ше­ње 23. фе­бру­а­ра. Че­ти­ри да­на ка­сни­је, 27. фе­бру­а­ра за­се­да Град­ско ве­ће ко­је при­хва­та ову ини­ци­ја­ти­ву и од­лу­ку про­сле­ђу­је град­ској скуп­шти­ни, ко­ја са­мо због ове тач­ке днев­ног ре­да одр­жа­ва ван­ред­ну сед­ни­цу 2. мар­та.

То­ком рас­пра­ве ни­ко од при­сут­них 57, од укуп­но 64 од­бор­ни­ка, ни­је оспо­рио иде­ју и оправ­да­ност да се јед­ном од нај­ве­ћих ма­ђар­ских вла­да­ра по­диг­не спо­ме­ник, али је опо­зи­ци­ја за­ме­ри­ла на бр­зи­ни ко­јом је овај пред­лог про­шао, као и на ло­ка­ци­ји где се по­ста­вља. Та­ко је од­бор­ни­ца Жу­жа­на Кал­мар ре­кла да би за спо­ме­ник при­ме­ре­ни­ји био про­стор ис­пред Фра­ње­вач­ке цр­кве, а То­ми­слав Жиг­ма­нов, из ДС Хр­ва­та за­пи­тао је ка­ко је овај пред­лог бр­зо ушао у про­це­ду­ру, док њи­хо­ва ини­ци­ја­ти­ва да Алек­са Ко­кић до­би­је спо­ме­ник че­ка шест ме­се­ци.

Ти­меа Хор­ват, за­ме­ник гра­до­на­чел­ни­ка из СВМ-а, на­гла­ша­ва да је у пи­та­њу гра­ђан­ска ини­ци­ја­ти­ва, ко­ја сви­ма слу­жи за при­мер. „Пред­ла­гач је Ла­још Ча­кањ, а ко­ми­си­ја је тај пред­лог пре­да­ла и Град­ском ве­ћу и ми смо ту по­сти­гли по­ли­тич­ки до­го­вор”, ка­же Хор­ват.

Оно што ни­је јав­но из­го­во­ре­но је да се оче­ку­је да Су­бо­ти­цу по­се­ти ма­ђар­ски пре­ми­јер Вик­тор Ор­бан, пре пар­ла­мен­тар­них из­бо­ра у Ма­ђар­ској за­ка­за­них за 8. април, те да би спо­ме­ник до та­да већ тре­ба­ло да бу­де по­ста­вљен.

У пред­ло­гу за по­ди­за­ње спо­ме­ни­ка Ла­још Ча­кањ на­во­ди да би на спо­ме­ни­ку пи­са­ло „Mat­thi­as Rex” (1458-1490), што су го­ди­не ње­го­вог вла­да­ња, а да се спо­ме­ник по­ди­же по­во­дом 560 го­ди­на од ње­го­вог кру­ни­са­ња. Ина­че, ова го­ди­на је и у Ма­ђар­ској про­гла­ше­на за го­ди­ну кра­ља Ма­ти­је.

Аутор: Александра Исаков, Политика.рс

Да ли је овај текст користан?

Кликните на звезду и оцените!

Ако вам је текст користан...

Поделите га са пријатељима!

Актуелно

Суботички напредњаци хвале се како мигрантску „децу“ уче српски, него где су вам деца болиди? (фото)

4.8 (6) Српска напредна странка у Суботици објавила је фотографије обуке мигрантске деце. Они су …

У Суботици постављен предизборни билборд проусташке хрватске председнице Колинде Грабар Китаровић

5 (2) СУБОТИЦА – У Суботици је освануо предизборни билборд хрватске председнице Колинде Грабар Китаровић, …

4 Коментара

  1. Matija Korvin je sin janosa Hunjadija a on je bio Srbin! istvan Nadj je napravo registar madjarskog plemstva.U tom redistru onivac dinastije se navodi Srba a njegov sin Vuk je uzeo katolicku veru!Prema tome i matija Korvin je Srbin!

  2. Samo napred braco Hrvati i Madjari. Morate dobro nadr*ati Srbe da bi videli kakve spomenike ce vam oni podici kada budete zauvek proterani iz Vojvodine.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Send this to a friend