fbpx

Краљу Мађара и Хрвата подижу споменик у Суботици?!

0
(0)

Су­бо­ти­ца – Кру­ни­са­не гла­ве увек мо­гу да ра­чу­на­ју на при­ви­ле­ги­је. Краљ Ма­ти­ја Кор­вин „ис­по­сло­вао” је да са­мо за де­сет да­на до­би­је све до­зво­ле да му се би­ста по­ста­ви у цен­тру гра­да, у ули­ци ко­ја но­си ње­го­во име. У на­ро­ду по­знат као краљ Ма­ти­ја ажур­но­сти град­ске ад­ми­ни­стра­ци­је „мо­же да за­хва­ли” јер све тро­шко­ве сно­си Ла­још Ча­кањ, вла­сник уго­сти­тељ­ских обје­ка­та и не­крет­ни­на у са­мој Кор­ви­но­вој ули­ци ко­ји је и пред­ло­жио по­ди­за­ње спо­ме­ни­ка.

Град­ска ад­ми­ни­стра­ци­ја је по­ка­за­ла за­вид­ну бр­зи­ну: Ла­још Ча­кањ се 19. фе­бру­а­ра обра­тио град­ској ко­ми­си­ји за по­ди­за­ње и одр­жа­ва­ње јав­них спо­ме­ни­ка, два да­на ка­сни­је, 21. фе­бру­а­ра до­био је са­гла­сност. Истог да­на, али са­да Жолт Гомб­ко­то у име уго­сти­тељ­ског објек­та „Бос” тра­жио је тех­нич­ке усло­ве од Ме­ђу­оп­штин­ског за­во­да за за­шти­ту спо­ме­ни­ка кул­ту­ре за по­ста­вља­ње спо­ме­ни­ка.

По осно­ву из­да­тих усло­ва, пред­у­зе­ће „Су­порт” је МЗЗСК пре­да­ло идеј­ни про­је­кат у ко­јем се опет Ла­још Ча­кањ на­во­ди као ин­ве­сти­тор. МЗЗСК из­да­је са­гла­сност на идеј­но ре­ше­ње 23. фе­бру­а­ра. Че­ти­ри да­на ка­сни­је, 27. фе­бру­а­ра за­се­да Град­ско ве­ће ко­је при­хва­та ову ини­ци­ја­ти­ву и од­лу­ку про­сле­ђу­је град­ској скуп­шти­ни, ко­ја са­мо због ове тач­ке днев­ног ре­да одр­жа­ва ван­ред­ну сед­ни­цу 2. мар­та.

То­ком рас­пра­ве ни­ко од при­сут­них 57, од укуп­но 64 од­бор­ни­ка, ни­је оспо­рио иде­ју и оправ­да­ност да се јед­ном од нај­ве­ћих ма­ђар­ских вла­да­ра по­диг­не спо­ме­ник, али је опо­зи­ци­ја за­ме­ри­ла на бр­зи­ни ко­јом је овај пред­лог про­шао, као и на ло­ка­ци­ји где се по­ста­вља. Та­ко је од­бор­ни­ца Жу­жа­на Кал­мар ре­кла да би за спо­ме­ник при­ме­ре­ни­ји био про­стор ис­пред Фра­ње­вач­ке цр­кве, а То­ми­слав Жиг­ма­нов, из ДС Хр­ва­та за­пи­тао је ка­ко је овај пред­лог бр­зо ушао у про­це­ду­ру, док њи­хо­ва ини­ци­ја­ти­ва да Алек­са Ко­кић до­би­је спо­ме­ник че­ка шест ме­се­ци.

Ти­меа Хор­ват, за­ме­ник гра­до­на­чел­ни­ка из СВМ-а, на­гла­ша­ва да је у пи­та­њу гра­ђан­ска ини­ци­ја­ти­ва, ко­ја сви­ма слу­жи за при­мер. „Пред­ла­гач је Ла­још Ча­кањ, а ко­ми­си­ја је тај пред­лог пре­да­ла и Град­ском ве­ћу и ми смо ту по­сти­гли по­ли­тич­ки до­го­вор”, ка­же Хор­ват.

Оно што ни­је јав­но из­го­во­ре­но је да се оче­ку­је да Су­бо­ти­цу по­се­ти ма­ђар­ски пре­ми­јер Вик­тор Ор­бан, пре пар­ла­мен­тар­них из­бо­ра у Ма­ђар­ској за­ка­за­них за 8. април, те да би спо­ме­ник до та­да већ тре­ба­ло да бу­де по­ста­вљен.

У пред­ло­гу за по­ди­за­ње спо­ме­ни­ка Ла­још Ча­кањ на­во­ди да би на спо­ме­ни­ку пи­са­ло „Mat­thi­as Rex” (1458-1490), што су го­ди­не ње­го­вог вла­да­ња, а да се спо­ме­ник по­ди­же по­во­дом 560 го­ди­на од ње­го­вог кру­ни­са­ња. Ина­че, ова го­ди­на је и у Ма­ђар­ској про­гла­ше­на за го­ди­ну кра­ља Ма­ти­је.

Аутор: Александра Исаков, Политика.рс

Да ли је овај текст користан?

Кликните на звезду и оцените!

Ако вам је текст користан...

Поделите га са пријатељима!

Актуелно

После 134 године тихо нестала индустрија меса „29. новембар“

0 (0) ПРИЧА о суботичком „29. новембру“ почела је 1885, године су две угледне јеврејске …

Индустрија меса и конзерви 29. новембар продата за 59,5 милиона динара

0 (0) Суботица — Индустрија меса и конзерви 29. новембар у стечају продата је данас …

4 Коментара

  1. Matija Korvin je sin janosa Hunjadija a on je bio Srbin! istvan Nadj je napravo registar madjarskog plemstva.U tom redistru onivac dinastije se navodi Srba a njegov sin Vuk je uzeo katolicku veru!Prema tome i matija Korvin je Srbin!

  2. Samo napred braco Hrvati i Madjari. Morate dobro nadr*ati Srbe da bi videli kakve spomenike ce vam oni podici kada budete zauvek proterani iz Vojvodine.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *