Наставља се лоповска сага „Развојне“ банке Војводине

0
(0)

Развојна банка Војводине не одустаје од докапитализације, а ванредна скупштина акционара на којој ће се о томе одлучивати заказана је за 19. новембар. Том приликом, како је наведено на сајту те банке, одлучиваће се о емисији акција „ради повећања основног капитала неновчаним улогом квалификованом инвеститору Аутономној Покрајини Војводини”.

Намера АП Војводине је да докапитализује своју Развојну банку тако што ће емитовати динарске обвезнице у вредности 15 милијарди динара с роком доспећа од 30 година.

Познаваоци прилика кажу да је то модел по којем су рађене и друге докапитализације државних банака. Нажалост, без успеха, јер се радило о повећању капитала неновчаним улогом, због чега банке нису добијале жив новац, нису се опорављале од лошег пословања и поново су постајале кандидат за докапитализацију.

У последњем случају ради се о докапитализацији с врло великим роком доспећа. У случају докапитализације Нове Агробанке у мају ове године држава је емитовала дужничке папире у вредности 85 милиона евра који доспевају 2015. године.

Зоран Петровић, заменик председника Извршног одбора Рајфајзен банке сматра да најављена емисија дужничких папира Војводине није ни намењена тржишту. 
– Динарске обвезнице са тако дугим роком доспећа на тржишту не могу да се продају и ја верујем да су они тога и те како свесни. С друге стране очигледно је да желе да емисију обвезница структурирају на такав начин да из године у годину имају релативно мала издвајања из буџета. У случају Развојне банке Војводине, према изјавама надлежних, ради се о банци која је поткапитализована. Дакле недостаје капитал и докапитализација може да се спроведе тако што ће РБВ емитовати акције које ће већински акционар платити у новцу, на терет буџета Војводине или неновчаним улогом, односно у обвезницама. Код докапитализације обвезницама банка не добија, оно што је неопходно, а то је свеж новац. Претпостављам да је један правац размишљања да се те обвезнице могу искористити код Народне банке Србије, у операцијама на отвореном тржишту и за кредитне олакшице. Овде је проблем, јер НБС, у складу са својим правилима, прихвата хартије које је издала Република Србија. Када би те хартије и биле прихватљиве, поставило би се принципијелно питање да ли би то значило кредитирање државе, додуше на индиректан начин, а што не би било у складу са важећим прописима – каже Петровић. 
Други правац јесте да се те хартије продају на секундарном тржишту. У том случају се и те како мора повести рачуна о камати и року обвезнице, ко су потенцијални инвеститори као и времену када се обвезнице издају, каже Петровић.
Ненад Гујаничић из Синтеза Инвест групе каже да је држава ове године у неколико наврата спасавала државне банке и услед тешке ситуације у буџету ниједном нису уплаћивана ликвидна средства (новац) већ је то рађено путем обвезница које су заузимале место токсичне активе у билансима банака.

– На овај начин капитална адекватност банака је усклађивана са регулаторним захтевима, али је и даље остао велики проблем ликвидности будући да су оваквим финансијским институцијама преко потребна ликвидна средства. Ово би могао бити случај и са РБВ-ом уколико се докапитализују обвезницама са роком од 30 година, јер ће само књиговодствено посматрано бити све у реду, али се неће моћи покрити велике дубиозе услед гомиле лоших кредита наслеђених из прошлог периода – сматра Гујаничић.

———————————————————-

Државни функционери воде кампању против РБВ

Нови Сад – Председник Извршног одбора Развојне банке Војводине Горан Костић оптужио је јуче највише државне функционере у Србији да воде кампању против те банке.

Костић је на конференцији за новинаре у седишту банке рекао да не стоје аргументи који се последњих дана пласирају у јавности, нити је тачан података о лошим пласманима РБВ. „Нико у јавности није навео да је то део наслеђа Металс банке, предузећа у реструктурирању у којима су поништене приватизације и имовине одузете од извршилаца кривичних дела. Све се то, свесно или несвесно, намерно или ненамерно, изоставља”, рекао је Костић.

„РБВ није повезана са пословањем Металс банке, али смо јако заинтересовани да се сазна коначна истина и оконча процес, јер ће нам то омогућити да наплатимо огроман део потраживања”, рекао је он. 

———————————————————-

Мол­ба гу­вер­нер­ке

Гу­вер­нер На­род­не бан­ке Ср­би­је Јор­го­ван­ка Та­ба­ко­вић из­ја­ви­ла је ју­че да, и по­ред ви­со­ког уче­шћа про­бле­ма­тич­них кре­ди­та у укуп­ним кре­ди­ти­ма, фи­нан­сиј­ски си­стем Ср­би­је ни­је угро­жен.Она је за­мо­ли­ла чла­но­ве вла­де да сво­јим из­ја­ва­ма о по­је­ди­ним бан­ка­ма не уно­се би­ло ко­ју вр­сту уз­не­ми­ре­ња ме­ђу гра­ђа­не, по­го­то­во има­ју­ћи у ви­ду да је но­вем­бар ме­сец штед­ње.

„Же­лим да за­мо­лим сво­је ко­ле­ге из вла­де да се ба­ве сво­јим по­слом и да не уно­се би­ло ко­ју вр­сту уз­не­ми­ре­ња, по­го­то­во у не­де­љи и ме­се­цу штед­ње”, ис­та­кла је Та­ба­ко­ви­ће­ва.

Она је до­да­ла да тре­ба има­ти у ви­ду „да бан­кар­ство по­чи­ва на по­ве­ре­њу као и ре­ли­ги­ја” и да за­то не тре­ба пре­ја­ким и нео­д­ме­ре­ним ре­чи­ма ства­ра­ти ло­ше усло­ве за на­ста­вак те штед­ње, по­го­то­во у до­ма­ћим бан­ка­ма.

На пи­та­ње да ли су то по­је­ди­ни чла­но­ви вла­де уно­си­ли уз­не­ми­ре­ње сво­јим из­ја­ва­ма о Раз­вој­ној бан­ци Вој­во­ди­не, Та­ба­ко­вић је ре­кла да се „бо­ји да је ју­че­ра­шњи на­слов у но­ви­на­ма – не знам ко­ли­ко је кон­стру­и­сан, а ко­ли­ко је то из­вор­на на­ја­ва – при­лич­но уз­др­мао ту бан­ку, а то ни­ко­ме од нас ни­је по­треб­но у ме­се­цу штед­ње”.

———————————————————-

Дај­те до­ка­зе

Но­ви Сад– Вла­да Вој­во­ди­не по­зва­ла је ју­че др­жав­не функ­ци­о­не­ре Ср­би­је да „хит­но до­ка­жу” сво­је тврд­ње у ве­зи са Раз­вој­ном бан­ком Вој­во­ди­не и да пре­ста­ну да на­ру­ша­ва­ју ста­бил­ност те бан­ке.

Ка­ко се на­во­ди у са­оп­ште­њу вој­во­ђан­ског се­кре­та­ри­ја­та за ин­фор­ми­са­ње, Вла­да Вој­во­ди­не као ве­ћин­ски ак­ци­о­нар бан­ке сма­тра да из­ја­ва пре­ми­је­ра Иви­це Да­чи­ћа да су у РБВ „про­не­ве­ре­не де­се­ти­не ми­ли­о­на евра” про­из­во­ди ве­ли­ку ште­ту за др­жав­ни ка­пи­тал. „Уко­ли­ко пре­ми­јер под­не­се до­каз да је РБВ под упра­вом Вла­де Вој­во­ди­не и са ме­наџ­мен­том ко­ји смо по­ста­вља­ли, про­не­ве­ри­ла ма и је­дан, а не де­се­ти­не ми­ли­о­на евра, ка­ко пре­ми­јер на­во­ди, не са­мо да ће ком­плет­но ру­ко­вод­ство бан­ке би­ти сме­ње­но, већ ће и сви чла­но­ви Вла­де Вој­во­ди­не да­ти остав­ку”, пи­ше у са­оп­ште­њу.

До­да­је се да Вла­да Вој­во­ди­не не­ће до­зво­ли­ти да­ље бла­ће­ње угле­да ње­них ин­сти­ту­ци­ја, иза­зи­ва­ње фи­нан­сиј­ске де­ста­би­ли­за­ци­је и на­ру­ша­ва­ње угле­да и ин­те­ре­са це­ле зе­мље. „По­ли­тич­ки ра­то­ви се не во­де у бан­ка­ма и ин­сти­ту­ци­ја­ма др­жа­ве, већ на из­бо­ри­ма. Ми смо сво­јим ра­дом и ре­зул­та­ти­ма до­би­ли по­ве­ре­ње гра­ђа­на ма ко­ли­ко се то не сви­ђа­ло они­ма ко­је су ту бит­ку у Вој­во­ди­ни из­гу­би­ли”, на­во­ди се у са­оп­ште­њу Вла­де Вој­во­ди­не. 

 

Танјуг, БЕТА, Политика

Да ли је овај текст користан?

Кликните на звезду и оцените!

Ако вам је текст користан...

Поделите га са пријатељима!

Актуелно

Дејан Анђус о изнуди тешкој 30.000 евра: Наместио ме мој пријатељ Александар Вучић

5 (4) Суђење телевизијском водитељу Дејану Анђусу, који се терети да је од бизнисмена Милојице …

Помоћница министра Бранислава Недимовића, ухапшена због примања мита од 24.000 евра и намештања јавне набавке

5 (3) Дарија Јањић Нишавић, помоћница министра Бранислава Недимовића, ухапшена је због примања мита у …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Send this to a friend