Хроника

Ово издајничко и шпијунско говно послати на робију а не давати му простор у државним медијима!

По­сле од­лу­ке Апе­ла­ци­о­ног су­да да га пра­во­сна­жно осу­ди на че­ти­ри го­ди­не за­тво­ра због шпи­ју­на­же, Мом­чи­ло Пе­ри­шић (78), не­ка­да­шњи на­чел­ник Ге­не­рал­шта­ба и пот­пред­сед­ник Вла­де Ср­би­је, за „По­ли­ти­ку” ка­же да је раз­о­ча­ран од­лу­ка­ма пр­во­сте­пе­ног и дру­го­сте­пе­ног су­да и на­ја­вљу­је да ће ис­ко­ри­сти­ти сва прав­на сред­ства у Ср­би­ји, али и ван ње ка­ко би се из­бо­рио за сво­ју, али и част и до­сто­јан­ство на­ше зе­мље и ње­не вој­ске.

Апе­ла­ци­о­ни суд у Бе­о­гра­ду, под­се­ти­мо, по­ве­ћао је за го­ди­ну да­на ка­зну за­тво­ра Пе­ри­ши­ћу и пра­во­сна­жно га осу­дио на че­ти­ри го­ди­не због ода­ва­ња тај­них по­да­та­ка слу­жбе­ни­ку ам­ба­са­де САД у Бе­о­гра­ду Џо­ну Неј­бо­ру у мар­ту 2002. Истом суд­ском од­лу­ком, оп­ту­же­ни­ма Ми­о­дра­гу Се­ку­ли­ћу и Вла­да­ну Влај­ко­ви­ћу по­твр­ђе­не су ка­зне од по го­ди­ну да­на за­тво­ра због ода­ва­ња вој­не тај­не. За­ни­мљи­во је да би за 15 да­на на­сту­пи­ла ап­со­лут­на за­ста­ре­лост кри­вич­ног го­ње­ња за ову дво­ји­цу окри­вље­них.

– Ве­о­ма сам раз­о­ча­ран од­лу­ка­ма и пр­во­сте­пе­ног и Апе­ла­ци­о­ног су­да јер су до­не­те на ба­зи прет­по­став­ки и кон­струк­ци­ја, а не на осно­ву чи­ње­ни­ца и до­ка­за. Суд ни­је имао ни­је­дан до­каз да сам би­ло шта дао стра­ном др­жа­вља­ни­ну, а ни­је ни мо­гао да има јер ни­шта ни­ка­да ни­сам ни дао. По­но­сан сам што сам у ра­ту бра­нио и од­бра­нио част вој­ске и срп­ског на­ро­да, што сам за­шти­тио жи­вот љу­ди у мо­јој зо­ни од­го­вор­но­сти и да при­том ни­је­дан мој пот­чи­ње­ни ни­је оп­ту­жен, а ка­мо­ли осу­ђен за рат­ни зло­чин – ка­зао је не­ка­да­шњи пот­пред­сед­ник вла­де.

На­гла­сио је да је ту­жан због по­на­ша­ња срп­ског пра­во­су­ђа и да је оно у ње­го­вом слу­ча­ју по­сту­па­ло не­про­фе­си­о­нал­но или под ути­ца­јем моћ­ни­ка и из­вр­ше­не вла­сти што је нео­др­жи­во у са­вре­ме­ним усло­ви­ма.

– И да­ље ћу се бо­ри­ти за част и до­сто­јан­ство Вој­ске Ср­би­је, Ср­би­је, мо­је и мо­је по­ро­ди­це ко­ри­сте­ћи сва прав­на сред­ства у на­шој зе­мљи, али и ван ње – за­кљу­чио је Пе­ри­шић.

На­кон што је Ха­шки три­бу­нал у ње­го­вом пред­ме­ту до­нео осло­ба­ђа­ју­ћу пре­су­ду, Пе­ри­шић се 2013. вра­тио у Бе­о­град, а по­сту­пак за шпи­ју­на­жу по­но­во је ак­ти­ви­ран 2014.

Сем не­пот­пу­них де­ло­ва оп­ту­жни­це, све дру­го из овог про­це­са за јав­ност је тај­на. По­сту­па­ју­ћа су­ди­ја На­та­ша Ал­би­ја­нић до­не­ла је од­лу­ку да про­цес за­тво­ри за јав­ност. Она је на су­ђе­њу про­чи­та­ла до­пи­се Ге­не­рал­шта­ба и Ми­ни­стар­ства од­бра­не у ко­јем се на­во­ди да је њи­хов став да са од­ре­ђе­них спи­са не тре­ба ски­ну­ти озна­ку тај­но­сти и да њи­хов са­др­жај не тре­ба от­кри­ва­ти јав­но­сти.

За­ни­мљи­во је да је ци­вил­ни суд ко­ји је по­кре­нуо по­сту­пак про­тив Пе­ри­ши­ћа 2016. за­тво­рио су­ђе­ње за јав­ност, док је вој­ни суд сво­је­вре­ме­но во­дио про­цес отво­рен за јав­ност.

Оцените текст

0 / 5

Your page rank:

Извор
Политика.рс

�оментара

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
Close

Детектовали смо Адблокер!

Поштовани, рекламе су једини начин финансирања нашег сајта те вас молимо да угасите адблокер на нашем сајту како би нам тако помогли да наставимо да објављујемо још боље и квалитетније вести без цензуре и длаке на језику. Хвала на разумевању!