Европа

Ве­ром и по­ро­дич­ним вред­но­сти­ма про­тив „му­та­ци­је ко­му­ни­зма”

ОКУ­ПЉА­ЊЕ КОН­ЗЕР­ВА­ТИ­ВА­ЦА СВЕ­ТА У МА­ЂАР­СКОЈ

Бу­дим­пе­шта – Дру­га по ре­ду Кон­фе­рен­ци­ја кон­зер­ва­тив­не по­ли­тич­ке ак­ци­је (ЦПАЦ), одр­жа­на у Бу­дим­пе­шти, на­ја­вљи­ва­на као свет­ски фо­рум по­ли­тич­ких сна­га де­сне ори­јен­та­ци­је, оку­пи­ла је дво­ји­цу ак­ту­ел­них и дво­ји­цу бив­ших пре­ми­је­ра, јед­ног сло­вач­ког и не­ко­ли­ко ма­ђар­ских ми­ни­ста­ра, а при­сут­ни су би­ли и функ­ци­о­не­ри број­них де­сни­чар­ских пар­ти­ја и по­кре­та с ви­ше кон­ти­не­на­та. Су­де­ћи пре­ма ста­во­ви­ма ко­ји су се мо­гли чу­ти и реч­ни­ку ко­ји је на кон­фе­рен­ци­ји ко­ри­шћен, чи­ни се да иде­о­ло­шки јаз из­ме­ђу свет­ске, а по­себ­но европ­ске ле­ви­це и де­сни­це ни­ка­да ни­је био ве­ћи и да спрем­но­сти да се он пре­мо­сти прак­тич­но не­ма.

По­себ­ну па­жњу уче­сни­ка кон­фе­рен­ци­је и но­ви­на­ра по­бу­ди­ли су го­во­ри ма­ђар­ског пре­ми­је­ра Вик­то­ра Ор­ба­на и бив­шег аме­рич­ког пред­сед­ни­ка До­нал­да Трам­па, ко­ји се при­сут­ни­ма обра­тио пу­тем ви­део-лин­ка. Ор­бан је и ово­га пу­та же­сто­ко кри­ти­ко­вао ле­ви­чар­ско-ли­бе­рал­не иде­је ко­је до­ми­ни­ра­ју на За­па­ду, док је Трамп пу­тем ви­део-по­ру­ке упу­тио по­здра­ве Вик­то­ру Ор­ба­ну, на­звав­ши га „ве­ли­ком лич­но­шћу и ли­де­ром”. Ре­као је да је част обра­ти­ти се сло­бо­до­љу­би­вим па­три­о­та­ма ко­је су се оку­пи­ле у Ма­ђар­ској да про­сла­ве „ван­вре­мен­ске вред­но­сти и прин­ци­пе ко­ји ује­ди­њу­ју кон­зер­ва­тив­це ши­ром све­та”

„За­јед­но ве­ру­је­мо да су ве­ра и по­ро­ди­ца осно­ва до­брог и сло­бод­ног дру­штва, ве­ру­је­мо да на­род без гра­ни­ца за­пра­во уоп­ште ни­је на­ци­ја. Ве­ру­је­мо у тра­ди­ци­ју, вла­да­ви­ну за­ко­на и бо­гом да­но до­сто­јан­ство сва­ког људ­ског жи­во­та. Ове иде­је по­ве­зу­ју наш по­крет и оне ће спа­сти за­пад­но дру­штво ко­је је у озбиљ­ној не­во­љи”, об­ја­снио је бив­ши пр­ви чо­век Аме­ри­ке и до­дао да су кон­зер­ва­тив­ци у исто­риј­ској бор­би с марк­си­сти­ма, гло­ба­ли­сти­ма и ко­му­ни­сти­ма ши­ром све­та.

„Ми се бо­ри­мо про­тив вар­ва­ра ко­ји же­ле да уни­ште на­шу сло­бо­ду, тра­ди­ци­ју и све што нам је дра­го. У Евро­пи и Аме­ри­ци смо се ује­ди­ни­ли да за­шти­ти­мо на­шу кул­ту­ру, на­ше гра­ни­це, на­ше ју­део-хри­шћан­ске вред­но­сти, наш иден­ти­тет и наш на­чин жи­во­та од оних ко­ји же­ле да уни­ште чи­та­ве на­ро­де. Ми ће­мо по­бе­ди­ти”, по­ру­чио је Трамп.

Ис­та­као је да је по­но­сан што је ус­пео да учвр­сти „по­себ­но при­ја­тељ­ство Ма­ђар­ске и Аме­ри­ке то­ком че­ти­ри не­ве­ро­ват­не го­ди­не”. По­ру­чио је ма­ђар­ском на­ро­ду и европ­ским кон­зер­ва­тив­ци­ма да на­ста­ве бор­бу и да ни­ка­да не од­у­ста­ну од „од­бра­не на­ше сло­бо­де и ци­ви­ли­за­ци­је”.

„Ко­му­ни­сти и гло­ба­ли­сти се по­вла­че и све док са­мо­по­у­зда­но иде­мо на­пред си­гур­но ће­мо по­бе­ди­ти. Већ смо на иви­ци по­бе­де”, на­гла­сио је Трамп.

Вик­тор Ор­бан већ го­ди­на­ма не­скри­ве­но по­др­жа­ва До­нал­да Трам­па и ње­го­ву кон­зер­ва­тив­ну по­ли­ти­ку. Ма­ђар­ски пре­ми­јер је то чи­нио и док је Трамп био шеф Бе­ле ку­ће, а и ка­сни­је, отво­ре­но по­ру­чу­ју­ћи да ни­је на­кло­њен Џо­зе­фу Бај­де­ну и ње­го­вим де­мо­кра­та­ма и да би Трам­па ра­до по­но­во ви­део на че­лу САД. То је, уз Ор­ба­нов став пре­ма ра­ту у Укра­ји­ни, нај­ве­ћи раз­лог што су тре­нут­ни аме­рич­ко-ма­ђар­ски од­но­си на нај­ни­жој тач­ки од про­ме­не си­сте­ма у Ма­ђар­ској, кра­јем осам­де­се­тих го­ди­на.

Кри­штоф Са­лај-Бо­бров­нич­ки, ма­ђар­ски ми­ни­стар од­бра­не, за­пад­ну ле­ви­цу ви­ди као мо­дер­ну „ате­и­стич­ку со­вјет­ско-бољ­ше­вич­ку му­та­ци­ју” ко­му­ни­зма. Он је на кон­фе­рен­ци­ји ре­као да су они ко­ји се про­ти­ве на­ци­о­нал­ној по­ли­ти­ци ци­ља­ли на тра­ди­ци­о­нал­ни кон­цепт на­ци­о­нал­не од­бра­не, цр­кве и ве­ре, шко­ле и по­ро­ди­це и по­ку­ша­ли да осла­бе ли­ни­је од­бра­не дру­штва. То су, по ње­му, ин­сти­ту­ци­је ко­је шти­те љу­де, а ду­жност на­ци­о­нал­не по­ли­ти­ке је да шти­ти те ин­сти­ту­ци­је, јер ће без њих на­ши гра­ђа­ни оста­ти не­за­шти­ће­ни, ре­као је он.

Ни­је про­пу­стио ни да на­по­ме­не да, све док је он на че­лу Ми­ни­стар­ства од­бра­не, у Ору­жа­ним сна­га­ма Ма­ђар­ске не­ће би­ти ни ЛГБТ, ни род­но не­у­трал­не, ни­ти би­ло ко­је дру­ге „про­гре­сив­не иде­о­ло­ги­је”.

Ње­гов ко­ле­га из ма­ђар­ске вла­де, ми­ни­стар гра­ђе­ви­нар­ства и са­о­бра­ћа­ја Ја­нош Ла­зар, ма­ђар­ску ле­ви­цу је у су­шти­ни озна­чио као аме­рич­ког аген­та и по­себ­но спо­ме­нуо си­на ак­ту­ел­ног пред­сед­ни­ка САД Џоа Бај­де­на, као „ак­те­ра ак­ту­ел­них скан­да­ла”.

Ме­ђу уче­сни­ци­ма јед­не од па­нел-ди­ску­си­ја био је и Јо­ван Па­ла­лић, на­род­ни по­сла­ник у Скуп­шти­ни Ср­би­је и ге­не­рал­ни се­кре­тар Срп­ске на­род­не пар­ти­је.

„Све­до­чи­мо да­нас о агре­сив­ној кам­па­њи Бри­се­ла и ње­го­вих ле­ви­чар­ских след­бе­ни­ка у мо­јој зе­мљи да се про­ме­ни свест на­ци­је и да се пре­о­кре­не хи­је­рар­хи­ја вред­но­сти. От­пор у на­ро­ду је огро­ман и прак­тич­но не по­сто­ји мо­гућ­ност да они по­бе­де на овом пи­та­њу од­бра­не ве­ре, на­ци­је и по­ро­ди­це”, ре­као је по­ред оста­лог Па­ла­лић и на­по­ме­нуо да је „зна­чај на­ци­о­нал­ног иден­ти­те­та, хри­шћан­ства и цр­кве у на­шем на­ро­ду огро­ман”. У пи­та­њу је, ка­ко је ре­као, ви­ше од хи­ља­ду го­ди­на ја­ке све­сти о се­би и сво­јој уло­зи у исто­ри­ји.

„Ни­су ус­пе­ли на­мет­ну­ти Ср­би­ма ни геј бра­ко­ве, ни усва­ја­ње де­це од стра­не исто­пол­них па­ро­ва, ни џен­дер за­ко­но­дав­ство”, ис­та­као је гост из Ср­би­је.

Скуп су пра­ти­ли број­ни до­ма­ћи и стра­ни но­ви­на­ри, а опо­зи­ци­о­ни лист „Неп­са­ва” из­ве­стио је да су не­ки од из­ве­шта­ча про­ли­бе­рал­них ме­ди­ја би­ли спре­че­ни да пра­те по­је­ди­не де­ло­ве дво­днев­не кон­фе­рен­ци­је.

Ово је, ина­че, дру­ги пут да Ма­ђар­ска ор­га­ни­зу­је кон­фе­рен­ци­ју ЦПАЦ, ко­ји је нај­пре био го­ди­шњи скуп аме­рич­ке де­сни­це. До­ма­ћин обе европ­ске кон­фе­рен­ци­је, про­шле и ове го­ди­не, био је Цен­тар за основ­на пра­ва у глав­ном гра­ду Ма­ђар­ске.

Оцените текст

0 / 5

Your page rank:

Извор
Политика.рс

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
Close

Детектовали смо Адблокер!

Поштовани, рекламе су једини начин финансирања нашег сајта те вас молимо да угасите адблокер на нашем сајту како би нам тако помогли да наставимо да објављујемо још боље и квалитетније вести без цензуре и длаке на језику. Хвала на разумевању!