понедељак , 28 септембра 2020

Александар Вучић и Мило Ђукановић наместили милионске послове оптуженом за убиство Арафата и познатом терористи!

0
(0)

Фотографија на којој су Вучић, Ђукановић и Дахлан, по писању арапског медија „Инлајтпрес”, снимљена је кући српског премијера у Београду у марту ове године (2014.) Црногорска власт је Дахлану и његовом партнеру Мохамеду Рашиду последњих година омогућила бројне повластице, укључујући и пројекте на Краљичиној плажи и Скочиђевојци

Палестинске власти затражиле помоћ од Интерпола у поступку хапшења Дахлана, којег је суд у Рамали осудио у одсуству. Не­ка­да­шњи па­ле­стин­ски ми­ни­стар без­бјед­но­сти Мо­ха­мед Да­хлан, ко­ји је у сво­јој зе­мљи осу­ђен на ви­ше­го­ди­шњу за­твор­ску ка­зну, са­ста­је се са пре­ми­је­ри­ма Цр­не Го­ре и Ср­би­је Ми­лом Ђу­ка­но­ви­ћем и Алек­сан­дром Ву­чи­ћем, што по­твр­ђу­је и фо­то­гра­фи­ја ко­ју об­ја­вљу­је „Дан”.

Да­хлан, ко­јег је па­ле­стин­ски пред­сјед­ник Мах­муд Абас оп­ту­жио за уми­је­ша­ност у уби­ство Ја­се­ра Ара­фа­та и про­не­вје­ру на де­се­ти­не ми­ли­о­на до­ла­ра из др­жав­них фон­до­ва, зва­нич­но има че­ти­ри фир­ме у Цр­ној Го­ри, а цр­но­гор­ска власт је ње­му и ње­го­вом парт­не­ру Мо­ха­ме­ду Ра­ши­ду по­сљед­њих го­ди­на омо­гу­ћи­ла број­не по­вла­сти­це.

По на­ло­гу цр­но­гор­ског пре­ми­је­ра Ђу­ка­но­ви­ћа, Да­хлан је 2012. го­ди­не по­стао и др­жа­вља­нин Цр­не Го­ре. Фо­то­гра­фи­ју на ко­јој су Ву­чић, Ђу­ка­но­вић и Да­хлан об­ја­вио је арап­ски ме­диј „Ин­лај­тпрес”, а вје­ру­је се да је сни­мље­на у ку­ћи срп­ског пре­ми­је­ра у Бе­о­гра­ду у мар­ту ове го­ди­не.

Суд у Ра­ма­ли је у ма­ју ове го­ди­не у од­су­ству осу­дио Да­хла­на на дви­је го­ди­не за­тво­ра због мал­вер­за­ци­ја, а па­ле­стин­ске вла­сти су, пре­ма пи­са­њу но­вин­ске аген­ци­је „Ман­њуз”, за­тра­жи­ле по­моћ од Ин­тер­по­ла у по­ступ­ку ње­го­вог хап­ше­ња.

Ме­ђу­тим, ин­тер­нет пор­тал „Ми­дли­стер­нај” на­во­ди да Да­хлан жи­ви у Ује­ди­ње­ним Арап­ским Еми­ра­ти­ма, ко­ји не при­зна­ју од­лу­ке па­ле­стин­ских вла­сти. Тај пор­тал твр­ди да је бив­ши па­ле­стин­ски ми­ни­стар пре­ко сво­јих ве­за омо­гу­ћио Ђу­ка­но­ви­ће­ву по­сје­ту кра­љев­ској по­ро­ди­ци Ује­ди­ње­них Арап­ских Еми­ра­та у ја­ну­а­ру про­шле го­ди­не.

Да­хлан и Ра­шид су у Цр­ној Го­ри осно­ва­ли ви­ше ком­па­ни­ја, ко­је су би­ле за­ду­же­не код Пр­ве бан­ке, чи­ји је нај­ве­ћи ак­ци­о­нар пре­ми­је­ров брат Ацо Ђу­ка­но­вић, и то у из­но­су од пре­ко 13 ми­ли­о­на еура.

Кључ­ни Да­хла­нов парт­нер Мо­ха­мед Ра­шид ре­ги­стро­вао је у Па­на­ми јед­ну од ком­па­ни­ја ко­је су ак­тив­не у Цр­ној Го­ри. У пи­та­њу је Мон­те ме­на. Уз Ра­ши­да, бив­шег Ара­фа­то­вог са­вјет­ни­ка, ме­ђу осни­ва­чи­ма је био и ми­ли­јар­дер Са­мих Са­ви­рис, ко­ји пла­ни­ра град­њу ком­плек­са на Лу­шти­ци. У тој фир­ми су и бив­ши Ђу­ка­но­ви­ћев са­вјет­ник Во­јин Вла­хо­вић и пре­ми­је­ров би­знис парт­нер Ве­се­лин Ву­ко­тић.

Ком­па­ни­ја Мон­те ме­на пла­ни­ра­ла је лук­су­зни про­је­кат на Ско­чи­ђе­вој­ци, бли­зу Пе­тров­ца. Ме­ђу­тим, Хи­по Ал­пе Адриа ди­ве­лоп­мент бан­ка огла­си­ла је про­да­ју атрак­тив­ног зе­мљи­шног на тој ло­ка­ци­ји. Ком­плекс је по­ну­ђен по ци­је­ни од 11,35 ми­ли­о­на еура, што је ду­пло ви­ше од ду­га Ра­ши­до­ве фир­ме пре­ма бан­ци, ко­ја по­тра­жу­је 5,8 ми­ли­о­на еура.

С дру­ге стра­не, сајт „Асрар Ара­би­ја” об­ја­вио је да иза по­сла про­да­је Кра­љи­чи­не пла­же сто­ји упра­во Да­хлан. Тен­дер­ска ко­ми­си­ја је не­ги­ра­ла ту ин­фор­ма­ци­ју. Пор­тал „Асрар Ара­би­ја” об­ја­вио је спи­сак свих фир­ми у Цр­ној Го­ри ко­је кон­тро­ли­ше Да­хлан: Ле­ван ин­тер­не­ше­нал кор­по­реј­шен, Квинс бич ди­ве­лоп­мент, Мидл ист ре­а­ли­стејт, Мон­те ме­на ин­вест­мент, Траст хол­динг, При­ма ин­вест и Мон­те­не­гро ком­па­ни фор ре­а­ли­стејт.

Фир­ма Квинс бич ди­ве­лоп­мент на­ја­ви­ла је град­њу ком­плек­са на Кра­љи­чи­ној пла­жи и ин­ве­сти­ци­ју од 180 ми­ли­о­на еура. Ђу­ка­но­ви­ће­ва Де­мо­крат­ска пар­ти­ја со­ци­ја­ли­ста обез­би­је­ди­ла је ин­ве­сти­то­ру број­не по­вољ­но­сти у уго­во­ру.
Осим за уби­ство Ара­фа­та, Да­хлан је оп­ту­жен и да је уми­је­шан у још пет ли­кви­да­ци­ја, за шта га је у мар­ту ове го­ди­не оп­ту­жио Мах­муд Абас.

Ду­го­го­ди­шњи па­ле­стин­ски во­ђа Ја­сер Ара­фат умро је под ми­сте­ри­о­зним окол­но­сти­ма 2004. го­ди­не, а мно­ги ње­го­ви след­бе­ни­ци вје­ру­ју да је отро­ван. Да­хлан, чи­је бо­гат­ство сајт „Ри­чест” про­цје­њу­је на 120 ми­ли­о­на до­ла­ра, ре­као је ра­ни­је да су Аба­со­ве оп­ту­жбе бе­сми­сли­ца, да је у Па­ле­сти­ни из­ло­жен по­ли­тич­ки мо­ти­ви­са­ном про­го­ну и да је суд ис­ко­ри­шћен за ели­ми­на­ци­ју по­ли­тич­ких ри­ва­ла ак­ту­ел­ног пред­сјед­ни­ка.

М.В. 

У Ср­би­ји по­сре­до­вао у уго­во­ру од 200 ми­ли­о­на долара

Пре­ма пи­са­њу пор­та­ла „Ми­дли­стер­нај”, Да­хлан сто­ји иза уго­во­ра ври­јед­ног 200 ми­ли­о­на до­ла­ра из­ме­ђу срп­ске ком­па­ни­је Ју­го­им­порт СДПР, ко­ја се ба­ви про­ме­том оруж­ја, и арап­ске ком­па­ни­је ЕАРТХ. Тај уго­вор пот­пи­сан је про­шле го­ди­не на из­ло­жби ме­ђу­на­род­не од­бра­не у Абу Да­би­ју.

Бив­ши са­вјет­ник у Ми­ни­стар­ству при­вре­де Ср­би­је Ду­шан Па­вло­вић ка­зао је ра­ни­је да се до­го­во­ри из­ме­ђу Ује­ди­ње­них Арап­ских Еми­ра­та и Ср­би­је др­же да­ле­ко од јав­но­сти.

–Сва­ка ин­ве­сти­ци­ја ко­ја до­ђе из УАЕ има при­о­ри­тет у од­но­су на до­ма­ће до­го­во­ре – ре­као је та­да Па­вло­вић.

Ин­ве­сти­тор на Ско­чи­ђе­вој­ци осу­ђен на 15 го­ди­на за­тво­ра

Пре­ма пи­са­њу аген­ци­је „Асо­ши­ја­тед прес”, па­ле­стин­ски ан­ти­ко­руп­циј­ски суд је по­ло­ви­ном 2012. го­ди­не осу­дио Да­хла­но­вог парт­не­ра Мо­ха­ме­да Ра­ши­да на 15 го­ди­на за­тво­ра. Суд је за­кљу­чио да је Ра­шид крив за про­не­вје­ру и пра­ње нов­ца и на­ре­ђе­но је од­у­зи­ма­ње ње­го­ве имо­ви­не. По пре­су­ди, Ра­шид је са са­рад­ни­ци­ма про­не­вје­рио 33,5 ми­ли­о­на до­ла­ра из па­ле­стин­ског ин­ве­сти­ци­о­ног фон­да.

Ра­шид, ко­ји је и пла­ни­рао про­је­кат на Ско­чи­ђе­вој­ци, на­пу­стио је па­ле­стин­ску те­ри­то­ри­ју по­сли­је смр­ти Ја­се­ра Ара­фа­та у но­вем­бру 2004. го­ди­не. Он има по­слов­не ин­те­ре­се у че­ти­ри бли­ско­и­сточ­не зе­ма­ље и Цр­ној Го­ри.

 

дан.цо.ме

Да ли је овај текст користан?

Кликните на звезду и оцените!

Ако вам је текст користан...

Поделите га са пријатељима!

Актуелно

ЕВОЛУИРАО Некад: Спрем’те се, спрем’те, четници. Данас: Sweet home Alabama (видео)

5 (2) Да је од идеологије српског национализма до идеологије глобализма под хегемонијом САД веома …

Отворена канцеларија америчке Финансијске корпорације за међународни развој (ДФЦ) у Београду

5 (2) Премијерка Србије Ана Брнабић и извршни директор америчке Финансијске корпорације за међународни развој …

48 Коментара

 1. Bitno da hapse zenu zbog Djilasovog Bus plusa..

 2. Ma ne bi Vucic…jok!!! Srbenda i radikal!

 3. Narod biro i narod ce da to sve stapovima rastjera.vise ne znaju sta bi od novca koji im pristize objest radili

  Ilija

 4. Moj do moga ! Bagra koja ce snositi odgovornost za sve do sada ali sa revansizmom .

 5. ???????????????????????????????????????????????????!!!

 6. Kako li je fotograf podneo smrad ove trojice ??? Slava mu za života !!!

 7. Koji su ovo banditi jebote,sta nama vlada u ovoj nedodjiji!

 8. glumi ludilo a dok je seselju nosio gajbice nije smeo da pisne, ko o cemu kurva o postenju.

 9. Taka nam je drzava sada ce da nas bombarduju kao teroristicki pomagaci

 10. sve je to stoka radikalska uvek bila i ostala,u pravu je Zivkovic

 11. Ja ga ne birah … ima fala bogu od koga da nauci … od dzukele iz podgorice …

 12. Misle da parama mogu skočiđevojci….skočiđevojci se zna kako treba skakati!

 13. ONI NISU NI MALO BOLJI OD NJEGA A MOZDA SU I GORI!

 14. Jos samo fali Hasim Taci, pa da drustvo bude kompletno.

 15. Pa, šta će… Neće valjda sa valjanim svetom posao prviti? Bar se još zna ko sa kim može, a ko sa kim ipak ne može.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *