Најближи сарадник Александра Вучића, Синиша Мали у пословним везама са нарко-мафијом и одбеглим нарко босом Дарком Шарићем

Најближи сарадник Александра Вучића, Синиша Мали у пословним везама са нарко-мафијом и одбеглим нарко босом Дарком Шарићем

0
(0)

Вучићев савјетник пословао са Шарићем Фирма Оли консалтинг, чији је власник Синиша Мали, поднијела је тужбу Трговинском суду у Београду тражећи да Футура плус, коју је контролисао Дарко Шарић, плати преко пола милиона дуга на име услуга консалтинга Према свједочењу Небојше Јестровића пред београдским специјалним судом, Синиша Мали је био консултант Футуре плус усред акције „Балкански ратник”, у којој је код уругвајске обале заплијењено више од двије тоне кокаина Кон­сул­тант­ске услу­ге пред­у­зе­ћу Фу­ту­ра плус, у ко­јем је чел­ник управ­ног од­бо­ра био Не­бој­ша Је­стро­вић, бли­ски са­рад­ник од­бје­глог нар­ко-бо­са Дар­ка Ша­ри­ћа, пру­жао је Си­ни­ша Ма­ли, је­дан од нај­бли­жих са­рад­ни­ка пот­пред­сјед­ни­ка Вла­де Ср­би­је и ли­де­ра Срп­ске на­пред­не стран­ке (СНС) Алек­сан­дра Ву­чи­ћа. Пре­ма до­ку­мен­та­ци­ји у ко­ју је „Дан” имао увид, фир­ма Си­ни­ше Ма­лог има­ла је по­слов­не ве­зе са Фу­ту­ром плус, ко­ју је кон­тро­ли­сао Дар­ко Ша­рић. 

На­и­ме, Оли кон­сал­тинг, чи­ји је вла­сник Си­ни­ша Ма­ли, под­ни­је­ла је ту­жбу Тр­го­вин­ском су­ду у Бе­о­гра­ду тра­же­ћи да Фу­ту­ра плус пла­ти пре­ко по­ла ми­ли­о­на ду­га на име услу­га кон­сал­тин­га. У осни­вач­кој до­ку­мен­та­ци­ји Оли кон­сал­тинг на­во­ди се да Си­ни­ша Ма­ли има 100 од­сто удје­ла у том по­слов­ном дру­штву. 

С дру­ге стра­не, Фу­ту­ра је вла­сни­штво кон­тро­верз­ног Стан­ка Ца­не­та Су­бо­ти­ћа, али срп­ско ту­жи­ла­штво сма­тра да је Ша­рић пре­ко Је­стро­ви­ћа кон­тро­ли­сао по­сло­ва­ње те фир­ме. Пре­ма свје­до­че­њу Не­бој­ше Је­стро­ви­ћа пред бе­о­град­ским спе­ци­јал­ним су­дом, Си­ни­ша Ма­ли био је кон­сул­тант Фу­ту­ре плус усред ак­ци­је „Бал­кан­ски рат­ник”, у ко­јој је код уру­гвај­ске оба­ле за­пли­је­ње­но ви­ше од дви­је то­не ко­ка­и­на. 

Сход­но про­фи­лу Дар­ка Ша­ри­ћа ко­ји је об­ја­вио „Про­је­кат за из­вје­шта­ва­ње о ор­га­ни­зо­ва­ном кри­ми­на­лу и ко­руп­ци­ји” (ОЦ­ЦРП), као ди­рект­на Је­стро­ви­ће­ва ве­за са Ша­ри­ћем на­ве­де­на је упра­во фир­ма Фу­ту­ра плус. 

Не­ко­ли­ко мје­се­ци на­кон што је Је­стро­вић по­стао ди­рек­тор упра­вог од­бо­ра Фу­ту­ре, а усред ак­ци­је „Бал­кан­ски рат­ник”, у Же­не­ви су се са­ста­ли Је­стро­вић, Су­бо­тић, Ша­рић и пред­став­ни­ци фир­ме ру­ског тај­ку­на Оле­га Де­ри­па­ске „Рос пе­чат”. Сам Је­стро­вић је на су­ђе­њу у Бе­о­гра­ду ис­при­чао да се на том са­стан­ку раз­го­ва­ра­ло о про­да­ји Фу­ту­ре плус Де­ри­па­ски, а и не­ки ме­диј­ски из­вје­шта­ји из тог вре­ме­на по­твр­ђу­ју да су Ру­си хтје­ли да ку­пе ту фир­му. 

Ме­ђу­тим, по­ста­вља се пи­та­ње шта је Ша­рић ра­дио на том са­стан­ку ако ни­је кон­тро­ли­сао Фу­ту­ру и ако пре­ко ње­не про­да­је Оле­гу Де­ри­па­ски не би „опрао” ве­ли­ку сво­ту нов­ца. Та­ко­ђе, мо­же се по­ста­ви­ти и пи­та­ње да ли је Су­бо­тић знао чи­ме се Ша­рић ба­ви и да ли је на тај на­чин хтио да му по­мог­не да опе­ре но­вац за­ра­ђен од про­да­је ко­ка­и­на. 

Ка­да је у пи­та­њу уло­га бли­ског Ву­чи­ће­вог са­рад­ни­ка Си­ни­ше Ма­лог, пред­лог за из­вр­ше­ње, до­ста­вљен Тр­го­вин­ском су­ду у Бе­о­гра­ду, по­ка­зу­је да је Фу­ту­ра плус ду­го­ва­ла ње­го­вој фир­ми пре­ко 560.000 ди­на­ра, па је за­тра­же­на суд­ска бло­ка­да ра­чу­на Фу­ту­ре до на­пла­те ду­го­ва­ња. 

Вла­сник фир­ме Оли кон­сал­тинг Си­ни­ша Ма­ли пред­сјед­ник је при­вре­ме­ног ор­га­на Бе­о­гра­да и је­дан је од нај­бли­жих са­рад­ни­ка Алек­сан­дра Ву­чи­ћа, ко­ме је био и са­вјет­ник за еко­ном­ска пи­та­ња. 

Ин­те­ре­сант­но је да је Не­бој­ша Је­стро­вић, Ша­ри­ћев школ­ски друг из Пље­ва­ља, име­но­ван за ди­рек­то­ра управ­ног од­бо­ра Фу­ту­ре плус са­мо дви­је не­дје­ље на­кон што је Оли кон­сал­тинг фак­ту­ри­сао Су­бо­ти­ће­вој фир­ми кон­сал­тинг услу­ге (у пи­та­њу су ра­чу­ни фак­ту­ри­са­ни 2. и 3. мар­та) – 17. мар­та 2009. го­ди­не. Ње­га је ту­жи­ла­штво озна­чи­ло као ли­це ко­је је би­ло за­ду­же­но за пра­ње нов­ца нар­ко-бо­са Дар­ка Ша­ри­ћа.

У оп­ту­жни­ци срп­ског ту­жи­ла­штва про­тив Дар­ка Ша­ри­ћа за пра­ње нов­ца на не­ко­ли­ко мје­ста по­ми­њу се ин­ди­ци­је да је Је­стро­вић у Су­бо­ти­ће­вој фир­ми ра­дио упра­во по ин­струк­ци­ја­ма од­бје­глог пље­ваљ­ског нар­ко-бо­са. Упр­кос Су­бо­ти­ће­вој при­чи да је ње­го­во по­знан­ство са Ша­ри­ћем по­вр­шно (на­вод­но их је упо­знао Мар­ко Ми­шко­вић, син Ми­ро­сла­ва Ми­шко­ви­ћа), из­гле­да да су ти од­но­си ипак би­ли не­што ду­бљи, јер је при­ли­ком пре­тре­са јед­не од Ша­ри­ће­вих ви­ла у Но­вом Са­ду про­на­ђен Су­бо­ти­ћев мо­тор, са ње­го­вом са­о­бра­ћај­ном до­зво­лом.

Пре­ма до­ку­мен­та­ци­ји ко­ју об­ја­вљу­је­мо, ком­па­ни­ја Си­ни­ше Ма­лог је то­ком фе­бру­а­ра и мар­та 2009. го­ди­не ис­по­ста­вља­ла Су­бо­ти­ће­вој фир­ми ра­чу­не за кон­сул­тант­ске услу­ге. Про­блем је на­стао тек ка­да је Фу­ту­ра плус за­па­ла у фи­нан­сиј­ске по­те­шко­ће у ок­то­бру 2009. го­ди­не. Та­да је Пре­драг Ма­ли, ко­ји је био ди­рек­тор Оли кон­сал­тин­га, а ина­че је Си­ни­шин брат, суд­ски по­ку­шао да на­пла­ти по­тра­жи­ва­ња на име кон­сул­тант­ских услу­га од Фу­ту­ре плус.

У ту­жби се на­во­ди да је Оли кон­сал­тинг био из­вр­шни по­вје­ри­лац, а Фу­ту­ра плус из­вр­шни ду­жник. 

–Пре­ма при­ло­же­ним вје­ро­до­стој­ним ис­пра­ва­ма, ра­чу­ну по­слов. број 039/08 од 2. фе­бру­а­ра 2009. го­ди­не и ра­чу­ну по­слов. број од 2. мар­та 2009. го­ди­не, из­вр­шни ду­жник ду­гу­је из­вр­шном по­вје­ри­о­цу из­нос од укуп­но 560.004 ди­на­ра – пи­ше у ту­жби. 

Ис­так­ну­то је да су на­пра­вље­на два ра­чу­на, ко­ја са за­те­зном ка­ма­том укуп­но из­но­се пре­ко по­ла ми­ли­о­на ди­на­ра. 

–С об­зи­ром да је по­тра­жи­ва­ње из­вр­шног по­вје­ри­о­ца до­спје­ло, а да из­вр­шни ду­жник то по­тра­жи­ва­ње ни­је на­ми­рио, и по­ред опо­ме­на од стра­не из­вр­шног по­вје­ри­о­ца, пред­ла­же се рје­ше­ње о из­вр­ше­њу – на­во­ди се у ту­жби. 

Пред­лог за из­вр­ше­ње до­ста­вљен је Тр­го­вин­ском су­ду у Бе­о­гра­ду 16. ок­то­бра 2009. го­ди­не, ка­да је већ би­ло на­зна­ка да ће у Фу­ту­ри плус би­ти по­кре­нут сте­чај­ни по­сту­пак. То Су­бо­ти­ће­во пред­у­зе­ће оти­шло је у сте­чај шест да­на ка­сни­је, 22. ок­то­бра 2009. го­ди­не.

Стан­ко Су­бо­тић је го­ди­на­ма био под ис­тра­гом у Ита­ли­ји, гдје је јед­но ври­је­ме био и окри­вљен за ме­ђу­на­род­ни шверц ци­га­ре­та, али је про­шле го­ди­не осло­бо­ђен. Та­ко­ђе, Апе­ла­ци­о­ни суд у Ср­би­ји уки­нуо је про­шле го­ди­не пр­во­сте­пе­ну пре­су­ду ко­јом су Су­бо­тић и још 12 осо­ба осу­ђе­ни на за­твор­ске ка­зне, а су­ђе­ње је по­че­ло из по­чет­ка. 

Услед огром­них ду­го­ва пре­ма из­да­ва­чи­ма но­ви­на, Др­жав­ној лу­три­ји Ср­би­је и Те­ле­ко­му, али и пре­ма по­ре­ским ор­га­ни­ма и др­жав­ним фон­до­ви­ма, Фу­ту­ра плус је бан­кро­ти­ра­ла. Пред­сте­чај­ни по­сту­пак у Фу­ту­ри плус, ком­па­ни­ји ко­ја се ба­ви­ла ди­стри­бу­ци­јом и про­да­јом штам­пе, по­кре­нут је у ок­то­бру 2009. го­ди­не. До ја­ну­а­ра 2011. го­ди­не под­ни­је­те су 4.352 при­ја­ве по­тра­жи­ва­ња, од че­га је око 3.200 би­ло од рад­ни­ка на име не­ис­пла­ће­них за­ра­да.М.В.

Кон­тро­ли­сао при­ва­ти­за­ци­је

Си­ни­ша Ма­ли је у фе­бру­а­ру 2001. го­ди­не по­ста­вљен за по­моћ­ни­ка ми­ни­стра за при­ва­ти­за­ци­ју у Ми­ни­стар­ству за при­вре­ду и при­ва­ти­за­ци­ју Вла­де Ре­пу­бли­ке Ср­би­је. У том пе­ри­о­ду био је за­ду­жен за при­пре­му за­кон­ске ре­гу­ла­ти­ве у ве­зи са но­вим кон­цеп­том при­ва­ти­за­ци­је. На­кон осни­ва­ња Аген­ци­је за при­ва­ти­за­ци­ју 17. ју­ла 2001. го­ди­не, све опе­ра­тив­не ак­тив­но­сти у ве­зи са при­ва­ти­за­ци­јом пре­ла­зе са ми­ни­стар­ства на то вла­ди­но ти­је­ло. У том пе­ри­о­ду Ма­ли пре­ла­зи у аген­ци­ју, гдје по­ста­је ди­рек­тор Цен­тра за при­ва­ти­за­ци­ју у окви­ру ко­јег во­ди тен­дер­ску и аук­циј­ску при­ва­ти­за­ци­ју, ре­струк­ту­ри­ра­ње и тр­жи­ште ка­пи­та­ла. Он је био за­ду­жен за при­ва­ти­за­ци­ју пред­у­зе­ћа пу­тем тен­де­ра. На тој по­зи­ци­ји је остао до кра­ја 2003. го­ди­не.
На­кон то­га, Ма­ли је осно­вао сво­ју ком­па­ни­ју ко­ја се ба­ви са­вје­то­ва­њем у обла­сти ку­по­ви­не и про­да­је пред­у­зе­ћа. Јед­но ври­је­ме био је са­вјет­ник пот­пред­сјед­ни­ка Вла­де Алек­сан­дра Ву­чи­ћа, а кра­јем про­шле го­ди­не пре­у­зео је во­ђе­ње при­вре­ме­ног ор­га­на Бе­о­гра­да. 

Фир­ма осно­ва­на 2005. го­ди­не

Пре­ма по­да­ци­ма срп­ских др­жав­них ор­га­на, Оли кон­сал­тинг је ак­тив­но при­вред­но дру­штво, чи­ји је ма­тич­ни број 20098***. Сје­ди­ште је у Бе­о­гра­ду, а да­тум осни­ва­ња је 27. ок­то­бар 2005. го­ди­не. На­во­ди се да је Си­ни­ша Ма­ли сто­по­стот­ни вла­сник у том дру­штву.

 

Дан

Да ли је овај текст користан?

Кликните на звезду и оцените!

Ако вам је текст користан...

Поделите га са пријатељима!

Актуелно

Вучић задужио Србију више него било ко до сада  у њеној историји

Вучић задужио Србију више него било ко до сада у њеној историји

5 (14) Министре Мали, Увреде да сам неук и незналица само потврђују да немате одговор …

Данило Вучић у пријатељском загрљају са криминалцем којег је полиција јуче ухапсила

Данило Вучић у пријатељском загрљају са криминалцем којег је полиција јуче ухапсила

5 (6) Данило Вучић, син председника Србије је често виђан у друштву опасних момака са …

Један коментар

  1. Pa pošto ovo nije trebalo i nije smelo da se zna verovatno danas toliko „gospodin preuzvišeni“ sa leve strane i želi da dotični bude što pre uhapšen. A onda će mu objasniti na delu šta znači napredna pravda u Srbiji.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Send this to a friend