Црна Гора

Ср­би у Цр­ној Го­ри и да­ље системски дис­кри­ми­ни­са­ни, живе у апартхејду!

Под­го­ри­ца – Уче­ста­ле оп­ту­жбе зва­нич­не Под­го­ри­це од стра­не пред­сед­ни­ка др­жа­ве Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа и пре­ми­је­ра Здрав­ка Кри­во­ка­пи­ћа да зва­нич­ни Бе­о­град хо­ће да их по­ро­би и „оку­је у срп­ски свет” под­сти­чу остра­шће­не на­ци­о­на­ли­сте и до­дат­но ком­пли­ку­ју по­ло­жај срп­ског на­ро­да у Цр­ној Го­ри.

Про­ме­на вла­сти до­не­ла је са­мо пе­де­се­так но­вих име­на: ка­би­нет с пре­ми­је­ром, три­де­се­так чи­нов­ни­ка – при че­му има при­ме­ра да су ско­ро це­ле по­ро­ди­це на­шле ухле­бље­ње у вла­ди. Од­нос пре­ма срп­ским ин­сти­ту­ци­ја­ма кул­ту­ре је та­кав да је у по­је­ди­ним обла­сти­ма го­ри не­го у вре­ме вла­да­ви­не Ђу­ка­но­ви­ћа.

Ове и слич­не оце­не на ра­чун но­ве вла­сти сва­ко­днев­но се чу­ју од по­сла­ни­ка вла­да­ју­ће ве­ћи­не, што је још је­дан ку­ри­о­зи­тет но­ве вла­сти. На­рав­но, не и опо­зи­ци­је, јер она и да­ље ве­ру­је ка­ко су сва зла Цр­ној Го­ри сти­гла од Бе­о­гра­да и од Ср­ба – још од вре­ме­на 1912. го­ди­не па до да­на­шњих да­на.

Ни нај­ста­ри­ји Цр­но­гор­ци не пам­те то­ли­ко мр­жње у Цр­ној Го­ри пре­ма све­му за шта се ка­зу­је да има ве­зе са Срп­ством и Ср­би­јом. Ср­цу им при­ра­сли Тур­ци, Нем­ци, Му­сли­ма­ни, Ал­бан­ци, с ко­ји­ма, на­вод­но, ни­ка­да кроз исто­ри­ју ни­су има­ли ни „гр­ку реч”, или је­су, па је за­бо­ра­вље­но. Са­да им у свим рас­пра­ва­ма и по­ле­ми­ка­ма у пар­ла­мен­ту по­на­вља­ју: „Ми смо вам до­не­ли др­жа­ву”, иако ни­ко­ме ни­је ја­сно, а ни­је ни до­ка­за­но где је би­ла скри­ве­на, за ко­ју Го­леш пла­ни­ну, та њи­хо­ва Цр­на Го­ра, јер је ова Бал­ши­ћа, Во­ји­са­вље­ви­ћа и Пе­тро­ви­ћа та­мо где је и усто­ли­че­на у Зе­ти, од­но­сно на Це­ти­њу.

„Но­ва Вла­да Цр­не Го­ре у про­те­клих две­ста да­на не са­мо да ни­је ни­шта ура­ди­ла да пре­ки­не три­де­се­то­го­ди­шњу прак­су си­сте­мат­ске дис­кри­ми­на­ци­је срп­ског на­ро­да у овој зе­мљи, не­го ни­јед­ном реч­ју ни­је кон­ста­то­ва­ла ни­ти при­зна­ла чи­ње­ни­цу да је срп­ски на­род обес­пра­вљен и бру­тал­но, у сва­ком по­гле­ду, дис­кри­ми­ни­сан од стра­не бив­шег ре­жи­ма”, оце­нио је за „По­ли­ти­ку” др Бу­ди­мир Алек­сић, ди­рек­тор Ин­сти­ту­та за срп­ску кул­ту­ру и функ­ци­о­нер Де­мо­крат­ског фрон­та.

До­да­је да вла­да Здрав­ка Кри­во­ка­пи­ћа и у по­гле­ду дис­кри­ми­на­ци­је Ср­ба сле­ди по­ли­тич­ку прак­су ДПС-а.

„Ре­ци­мо, у по­ли­ци­ји не са­мо да ни­је ни по­ку­ша­но да се ис­пра­ви не­прав­да пре­ма Ср­би­ма и да се кре­не у прав­цу ре­а­ли­за­ци­је прин­ци­па сра­змер­не на­ци­о­нал­не за­сту­пље­но­сти, не­го су ис­так­ну­ти ак­ти­ви­сти ДПС-а и про­та­го­ни­сти иза­зи­ва­ња на­ци­о­нал­не и вер­ске мр­жње и не­тр­пе­љи­во­сти у по­ли­циј­ским струк­ту­ра­ма уна­пре­ђе­ни од стра­не но­ве упра­ве по­ли­ци­је. Нај­дра­стич­ни­је при­ме­ре има­мо у Пље­вљи­ма и Ник­ши­ћу, због че­га су и гра­ђа­ни про­те­сто­ва­ли. И да­ље се пре­кр­шај­но ка­жња­ва­ју гра­ђа­ни због ис­ти­ца­ња срп­ске за­ста­ве, док је ис­ти­ца­ње свих дру­гих за­ста­ва у пот­пу­но­сти до­зво­ље­но”, ка­же Алек­сић.

На­гла­ша­ва да је „вла­да Кри­во­ка­пи­ћа на­ста­ви­ла да фи­нан­си­ра Фа­кул­тет за цр­но­гор­ски је­зик и књи­жев­ност на Це­ти­њу, али ни­је ни од­го­во­ри­ла на ини­ци­ја­ти­ву Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Цр­не Го­ре да се у Под­го­ри­ци осну­је Фа­кул­тет за срп­ски је­зик и књи­жев­ност и да се на тај на­чин ува­же и го­вор­ни­ци срп­ског је­зи­ка, ко­јих је, уз­гред ре­че­но, мно­го ви­ше не­го оних ко­ји свој ма­тер­њи је­зик име­ну­ју као цр­но­гор­ски”.

„Не­дав­но усво­је­ним бу­џе­том ко­ји је пред­ло­жи­ла Вла­да Цр­не Го­ре ни­је­дан цент ни­је опре­де­љен за фи­нан­си­ра­ње срп­ских кул­тур­них и на­уч­них уста­но­ва и ор­га­ни­за­ци­ја, по­пут Ма­ти­це срп­ске и Ин­сти­ту­та за срп­ску кул­ту­ру. Али је за­то 240.000 евра опре­де­ље­но за Ма­ти­цу цр­но­гор­ску. То­ли­ко о рав­но­прав­но­сти гра­ђа­на и кул­тур­них ства­ра­ла­ца са ста­но­ви­шта Вла­де Цр­не Го­ре, и то­ли­ко о за­хвал­но­сти Здрав­ка Кри­во­ка­пи­ћа срп­ском на­ро­ду, ко­ји је ско­ро сто­про­цент­но по­др­жао ли­сту чи­ји је он био но­си­лац”, по­ру­чу­је Алек­сић.

Као при­мер ма­ће­хин­ског од­но­са са­да­шње вла­де на­во­ди да нај­ста­ри­ја књи­жев­на и кул­тур­на асо­ци­ја­ци­ја у зе­мљи, ста­ри­ја од Цр­но­гор­ске ака­де­ми­је и уни­вер­зи­те­та, ко­ја оку­пља пи­сце ко­ји ства­ра­ју на срп­ском је­зи­ку и ћи­ри­лич­ном пи­сму – Удру­же­ње књи­жев­ни­ка Цр­не Го­ре – „од но­ве вла­де ни­је до­би­ла ни­је­дан цент”.

„У ди­пло­ма­ти­ји и да­ље не­ма Ср­ба, не­ма их ни у пра­во­су­ђу,, ни­ти у обра­зов­ним и кул­тур­ним ин­сти­ту­ци­ја­ма. Јед­но­став­но, и ова вла­да во­ди по­ли­ти­ку дис­кри­ми­на­ци­је, се­гре­га­ци­је и обес­пра­вљи­ва­ња срп­ског на­ро­да”, ка­же Алек­сић.

Новица Ђурић, Политика.рс

Оцените текст

0 / 5

Your page rank:

оментара

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Back to top button

Детектовали смо Адблокер!

Поштовани, рекламе су једини начин финансирања нашег сајта те вас молимо да угасите адблокер на нашем сајту како би нам тако помогли да наставимо да објављујемо још боље и квалитетније вести без цензуре и длаке на језику. Хвала на разумевању!