Србија

Сточ­ни фонд у Шу­ма­ди­ји драстично опао

Шу­ма­диј­ски са­јам по­љо­при­вре­де у Кра­гу­јев­цу, нај­ве­ћа је­се­ња смо­тра агра­ра у Ср­би­ји, отво­рен је ју­че на про­сто­ру „Шу­ма­ди­ја сај­ма”, кра­гу­је­вач­ког пред­у­зе­ћа ко­је ову ма­ни­фе­ста­ци­ју ор­га­ни­зу­је 18. пут. Уз при­год­ну све­ча­ност, са­јам су отво­ри­ли др­жав­ни се­кре­тар ми­ни­стар­ства по­љо­при­вре­де Жељ­ко Ра­до­ше­вић и гра­до­на­чел­ник Кра­гу­јев­ца Ни­ко­ла Да­шић, по­здра­вља­ју­ћи ви­ше од сто­ти­ну из­ла­га­ча ме­ђу ко­ји­ма је би­ло нај­ви­ше ди­стри­бу­те­ра по­љо­при­вред­не ме­ха­ни­за­ци­је, опре­ме и ала­та, углав­ном стра­не про­из­вод­ње.

Уз про­дав­це жи­ви­не и ко­ња, уче­шће на ма­ни­фе­ста­ци­ји су узе­ли пре­ра­ђи­ва­чи воћ­них и ра­тар­ских кул­ту­ра, за­тим пред­став­ни­ци ба­на­ка и оси­гу­ра­ва­ју­ћих ку­ћа, али је при­ме­тан био из­о­ста­нак уз­га­ји­ва­ча сто­ке.

– Из­ло­жба сточ­них гр­ла би­ће ор­га­ни­зо­ва­на у не­де­љу, ка­да се ма­ни­фе­ста­ци­ја за­тва­ра, а сви рас­по­ло­жи­ви ка­па­ци­те­ти на­шег пред­у­зе­ћа су за­ку­пље­ни, што овај са­јам свр­ста­ва у ред нај­у­спе­шни­јих смо­три у на­шој зе­мљи на ко­ји­ма се пред­ста­вља­ју ка­па­ци­те­ти, по­тен­ци­ја­ли и до­ме­ти по­љо­при­вред­не про­из­вод­ње за ко­ју је ди­рект­но ве­за­но на де­се­ти­не хи­ља­да до­ма­ћин­ста­ва у Ср­би­ји, као и ве­ли­ки број ком­па­ни­ја – на­вео је Алек­сан­дар Штајн, ди­рек­тор „Шу­ма­ди­ја сај­ма”.

Је­се­ње оку­пља­ње шу­ма­диј­ских по­љо­при­вред­ни­ка у Кра­гу­јев­цу пред­ста­вља нај­ду­го­веч­ни­ју и нај­зна­чај­ни­ју град­ску са­јам­ску ма­ни­фе­ста­ци­ју ко­ја ло­кал­ним вла­сти­ма из овог де­ла Ср­би­је пру­жа мо­гућ­ност да са­гле­да­ју и ши­ра кре­та­ња у обла­сти по­љо­при­вред­не про­из­вод­ње.

„Кра­гу­је­вац из­два­ја све ви­ше сред­ста­ва за раз­вој се­ла, не са­мо да би по­мо­гао по­љо­при­вред­ни­ци­ма, већ и да би на­ред­не ге­не­ра­ци­је би­ле за­ин­те­ре­со­ва­не за про­из­вод­њу ква­ли­тет­не хра­не ко­ја по­ста­је све тра­же­ни­ја ро­ба на гло­бал­ном тр­жи­шту. Тре­нут­но се свет су­о­ча­ва са озбиљ­ним про­бле­ми­ма ко­ји по­га­ђа­ју и нас, а зби­ва­ња, из­ме­ђу оста­лог, ути­чу и на сма­ње­ње сточ­ног фон­да ко­ји је у кра­гу­је­вач­ким се­ли­ма и Шу­ма­ди­ји по­след­њих го­ди­на дра­стич­но опао”, упо­зо­рио је град­ски већ­ник за по­љо­при­вре­ду Да­мјан Сре­јић, на­во­де­ћи да је ак­ту­ел­на не­ста­ши­ца мле­ка плод ни­за за­мр­ше­них про­це­са ко­ји ути­чу на про­из­вод­њу и пла­сман.

У Кра­гу­јев­цу је не­дав­но отво­рен Др­жав­ни да­та цен­тар за чу­ва­ње елек­трон­ских по­да­та­ка, а све ве­ћи број до­ма­ћих и стра­них фир­ми отва­ра по­го­не у ин­ду­стриј­ским зо­на­ма по­ред глав­них са­о­бра­ћај­ни­ца. Ин­тен­зив­на ре­ин­ду­стри­ја­ли­за­ци­ја Шу­ма­ди­је и раз­вој ин­тер­нет сек­то­ра ме­ња­ју тра­ди­ци­о­нал­не на­ви­ке ве­ли­ког бро­ја по­љо­при­вред­них про­из­во­ђа­ча, али и по­слов­не пла­но­ви мла­дих ко­ји у све ве­ћем бро­ју на­пу­шта­ју се­ло.

– Бо­јим се да ће по­сле не­ста­ши­це мле­ка до­ћи и до не­ста­ши­це ме­са. Мно­го гр­ла је про­да­то стра­ним куп­ци­ма, па се већ го­ди­на­ма уво­зи ме­со сум­њи­вог ква­ли­те­та. Има мно­го про­бле­ма, па су се сто­ча­ри окре­ну­ли јед­но­став­ни­јој во­ћар­ској и ра­тар­ској про­из­вод­њи. У гру­жан­ском кра­ју да­нас има три­пут ма­ње кра­ве не­го пре де­се­так го­ди­на, а мла­ди су не­за­ин­те­ре­со­ва­ни за тај по­сао и по­сле шко­ло­ва­ња за­у­век на­пу­шта­ју се­ло – ка­же по­љо­при­вред­ни про­из­во­ђач Ча­слав Жи­ло­вић.

До 11. сеп­тем­бра, ка­да се ма­ни­фе­ста­ци­ја за­тва­ра, уче­сни­ци 18. Шу­ма­диј­ског сај­ма по­љо­при­вре­де мо­ћи ће да при­су­ству­ју број­ним пре­да­ва­њи­ма струч­ња­ка, а ор­га­ни­за­тор про­гра­ма „Шу­ма­ди­ја са­јам” при­пре­мио је и бо­гат за­бав­ни са­др­жај за по­се­ти­о­це.

Оцените текст

0 / 5

Your page rank:

Извор
Политика.рс

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
Close

Детектовали смо Адблокер!

Поштовани, рекламе су једини начин финансирања нашег сајта те вас молимо да угасите адблокер на нашем сајту како би нам тако помогли да наставимо да објављујемо још боље и квалитетније вести без цензуре и длаке на језику. Хвала на разумевању!