Петиција против ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­не хра­не у Ср­би­ји

0
(0)

Со­ја, пше­ни­ца, ку­ку­руз, пи­ри­нач, го­ве­ди­на из уво­за, па­ра­дајз, кра­ста­вац и дру­ге по­вр­тар­ске кул­ту­ре ко­је се ре­дов­но на­ла­зе на тр­пе­зи про­сеч­не срп­ске по­ро­ди­це, ве­о­ма ла­ко мо­гу би­ти кон­та­ми­ни­ра­не ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­ним ор­га­ни­зми­ма (ГМО), по­ру­чу­ју Зе­ле­ни Ср­би­је. По­сто­је­ћи За­кон о за­бра­ни ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­них ор­га­ни­за­ма, до­зво­ља­ва да фи­нал­ни про­из­во­ди са­др­же 0,9 од­сто ГМО, али мно­га пра­ви­ла се зло­у­по­тре­бља­ва­ју.

Про­из­вод­ња, тр­жи­ште и увоз ових про­из­во­да не­до­вољ­но се кон­тро­ли­шу, та­ко да ге­нет­ски ор­га­ни­зми по­ла­ко али си­гур­но ула­зе у Ср­би­ју, твр­де пред­став­ни­ци Зе­ле­них. Баш из тог раз­ло­га пред­став­ни­ци ове пар­ти­је пре­да­ли су ју­че Скуп­шти­ни Ср­би­је, пе­ти­ци­ју са пот­пи­сом 35.000 гра­ђа­на и пред­лог но­вог за­ко­на о за­бра­ни ГМО, ко­ји ап­со­лут­но за­бра­њу­је уво­ђе­ње, про­мет, пре­воз и ко­ри­шће­ње ових про­из­во­да. Сви­ма ко­ји кр­ше од­ред­бе про­пи­су­ју се дра­кон­ске ка­зне и трај­на за­бра­на де­лат­но­сти.

Про­фе­сор др Ми­ла­дин Ше­вар­лић, пре­да­вач на бе­о­град­ском По­љо­при­вред­ном фа­кул­те­ту, по­др­жао је ак­ци­ју ко­ју су ор­га­ни­зо­ва­ли Зе­ле­ни Ср­би­је. На жа­лост, ка­ко ка­же, ГМО ула­зи у Ср­би­јуна вол­ше­бан на­чин јер се на од­ре­ђе­ним по­љо­при­вред­ним по­вр­ши­на­ма уз­га­ја­ју ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­не биљ­ке, пре све­га со­ја.

– Уво­де­ћи ГМО, би­ли би­смо трај­но за­ви­сни од уво­за се­ме­на, а 5.000 на­ших струч­ња­ка из ре­но­ми­ра­них фа­бри­ка и ин­сти­ту­та оста­ло би без по­сла. Са­да­шња али и све бу­ду­ће вла­де, мо­ра­ју да во­де ра­чу­на о овом пи­та­њу – ис­ти­че наш са­го­вор­ник.

Иван Ка­рић, пред­сед­ник Зе­ле­них Ср­би­је, ка­же да смо ма­ла зе­мља па не­ма­мо по­тре­бу за ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­ном хра­ном.

– Мо­же­мо да про­из­ве­де­мо до­вољ­но ор­ган­ске хра­не за све на­ше ста­нов­ни­ке и да је по­ну­ди­мо свет­ском тр­жи­шту по ве­о­ма ви­со­ким це­на­ма – ми­шље­ње је на­шег са­го­вор­ни­ка.

Но­вим пред­ло­гом за­ко­на би­ло би до­зво­ље­но ко­ри­шће­ње ГМО у ме­ди­цин­ским ис­тра­жи­ва­њи­ма чи­ји је циљ из­ле­че­ње по­је­ди­них бо­ле­сти и про­ду­же­ње жи­во­та.

—————————————————————–

Опа­да­ње иму­ни­те­та, алер­ги­је, го­ја­зност

Ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­ни ор­га­ни­зми не са­мо да угро­жа­ва­ју жи­вот­ну сре­ди­ну и ште­те кон­вен­ци­о­нал­ним по­љо­при­вред­ним кул­ту­ра­ма, већ озбиљ­но на­ру­ша­ва­ју здра­вље љу­ди, твр­де пред­став­ни­ци Зе­ле­них. Опа­да­ње иму­ни­те­та, алер­ги­је, ана­фи­лак­тич­ки шок, го­ја­зност, са­мо су не­ке по­сле­ди­це кон­зу­ми­ра­ња про­из­во­да нео­р­ган­ског по­ре­кла.

Ј. По­па­дић
објављено: 27.10.2011.
Политика

Да ли је овај текст користан?

Кликните на звезду и оцените!

Ако вам је текст користан...

Поделите га са пријатељима!

Актуелно

Петиција љутих ИТ фриленсера кружи интернетом

0 (0) Инфлуенсери, фриленсери, јутјубери, програмери, преводиоци и други који послове налазе на разним иностраним …

„Задуживање Србије је забрињавајуће, увући ће нас у опасну спиралу враћања дуга“ (ВИДЕО)

5 (2) Председник Александар Вучић неће моћи да задржи земљу у Прањанима, јер такав поклон …

3 Коментара

  1. Absolutni protivnik!

  2. Djuric Milos Trstenik

    Zaustavite uvoz GMO hrane u Srbiju a i zabranite proizvodnju iste u Srbiji.TU NEMA PROTEKCIJE KAO I U SMRTI-Nikada ne znas sta jedes,znaci svi su pogodjeni.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Send this to a friend