Рас­про­да­ја „29. но­вем­бра“ пар­че по пар­че

0
(0)

Две од три це­ли­не не­ка­да­шњег „Цар­ства до­бре хра­не“ – Ин­ду­стри­је ме­са и кон­зер­ви „29. но­вем­бар“ из Су­бо­ти­це про­да­те су из сте­ча­ја, са­оп­шти­ла је Аген­ци­ја за при­ва­ти­за­ци­ју. Нај­ва­жни­ја це­ли­на – фа­бри­ка у Тол­мин­ској ули­ци, с ма­ши­на­ма и опре­мом ни­је про­да­та,  због то­га што је по­ну­ђач, чи­је име Аген­ци­ја за при­ва­ти­за­ци­ју ни­је са­оп­шти­ла, по­ну­дио ма­ње од по­ло­ви­не про­це­ње­не вред­но­сти за ту це­ли­ну, а она из­но­си ви­ше од 750 ми­ли­о­на ди­на­ра.

„По­ну­да је до­ста­вље­на Од­бо­ру по­ве­ри­ла­ца ра­ди до­но­ше­ња ко­нач­не од­лу­ке о при­хва­та­њу, од­но­сно не­при­хва­та­њу по­ну­де“, на­во­ди се у са­оп­ште­њу.

Ма­ло­про­дај­ни обје­кат тог пред­у­зе­ћа с опре­мом на Тр­гу Ја­ка­ба и Ко­мо­ра у Су­бо­ти­ци про­дат је, ка­ко је са­оп­ште­но, за ви­ше од 5,2 ми­ли­о­на ди­на­ра Ма­ри­ји Уско­ко­вић из Пан­че­ва.

Тре­ћа по­ну­ђе­на це­ли­на фа­бри­ке – ма­ши­не, ала­ти и опре­ма по­го­на „Ли­мар­ни­ца“ и „Но­ви про­грам“ про­да­та је су­бо­тич­ком пред­у­зе­ћу „Про ас“ по го­то­во 1,4 ми­лион ди­на­ра.

Про­да­ја имо­ви­не усле­ди­ла је на­кон што је сте­чај­ни управ­ник Ин­ду­стри­је ме­са и кон­зер­ви „29. но­вем­бар“ кра­јем ју­на по че­твр­ти пут огла­сио про­да­ју имо­ви­не овог не­ка­да­шњег ги­ган­та. Аген­ци­ја за при­ва­ти­за­ци­ју је до са­да об­ја­вљи­ва­ла три тен­де­ра за про­да­ју ка­пи­та­ла пред­у­зе­ћа, а у апри­лу 2008. тен­дер је про­гла­шен успе­шним. Ме­ђу­тим, ку­пац та­да ни­је обез­бе­дио бан­кар­ску га­ран­ци­ју, та­ко да је уго­вор рас­ки­нут у ју­ну исте го­ди­не. На­кон то­га, у ма­ју 2009. го­ди­не, пред­у­зе­ће је због ста­ња у ко­јем је – оти­шло у сте­чај. Пр­ва про­да­ја из сте­ча­ја огла­ше­на је у но­вем­бру 2010. го­ди­не, ко­ја је, као и две про­шло­го­ди­шње, би­ла не­у­спе­шна.

 

Дневник

Да ли је овај текст користан?

Кликните на звезду и оцените!

Ако вам је текст користан...

Поделите га са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Send this to a friend