Свет

Шта крију САД и ЕУ у преговорима о слободној трговини (ТАФТА)

Па­риз – Гла­со­ви про­тив тран­са­тлант­ског тр­го­вин­ског спо­ра­зу­ма о ко­ме пре­го­ва­ра­ју Бри­сел и Ва­шинг­тон све су број­ни­ји у Фран­цу­ској уочи из­бо­ра за Европ­ски пар­ла­мент 25. ма­ја. Циљ пре­го­во­ра ко­ји су отво­ре­ни у ју­ну про­шле го­ди­не је­сте ства­ра­ње сло­бод­не тр­го­вин­ске зо­не из­ме­ђу Европ­ске уни­је и Сје­ди­ње­них Аме­рич­ких Др­жа­ва и је­дин­стве­ног тр­жи­шта са ви­ше од 800 ми­ли­о­на по­тро­ша­ча.

Ово ги­гант­ско тр­жи­ште пред­ста­вља­ло би по­ло­ви­ну свет­ског дру­штве­ног бру­то про­из­во­да и тре­ћи­ну укуп­не тр­го­вин­ске раз­ме­не. За за­го­вор­ни­ке спо­ра­зу­ма ова­ко ли­бе­ра­ли­зо­ва­но тр­жи­ште ће под­ста­ћи про­из­вод­њу и отва­ра­ње но­вих рад­них ме­ста и по­ве­ћа­ти при­вред­ни раз­вој ЕУ за 0,5 од­сто. 

Док нај­ви­ши пред­став­ни­ци Европ­ске ко­ми­си­је дис­крет­но пре­го­ва­ра­ју са аме­рич­ким ко­ле­га­ма, еко­но­ми­сти, по­ли­ти­ча­ри и не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је упо­зо­ра­ва­ју да би овај спо­ра­зум мо­гао да про­ме­ни ли­це Евро­пе.

Пре­го­ва­ра се о уки­да­њу уво­зних так­са на гра­ни­ца­ма и кво­та за увоз са ци­љем да се олак­ша раз­ме­на до­ба­ра и услу­га с обе стра­не Атлан­ти­ка. Спо­ра­зум би тре­ба­ло да омо­гу­ћи и уки­да­ње раз­ли­ка у про­пи­си­ма у обла­сти по­љо­при­вре­де, ин­ду­стри­је, жи­вот­не сре­ди­не и ус­по­ста­вља­њу за­јед­нич­ких са­ни­тар­них, етич­ких и прав­них стан­дар­да.

Нај­спор­ни­ји део спо­ра­зу­ма, ко­ји је пред­ви­ђен за 2015. го­ди­ну, је­сте отва­ра­ње тр­жи­шта мул­ти­на­ци­о­нал­ним ком­па­ни­ја­ма ко­је не­ће мо­ра­ти да се по­ви­ну­ју на­ци­о­нал­ним ре­гу­ла­ти­ва­ма. Уко­ли­ко до­ђе до спо­ра из­ме­ђу др­жа­ве и ових ком­па­ни­ја о то­ме ће од­лу­чи­ва­ти по­себ­ни су­до­ви.

„Реч је о то­ме да се др­жа­ве и мул­ти­на­ци­о­нал­не ком­па­ни­је до­ве­ду у исту ра­ван”, пи­ше фран­цу­ски не­дељ­ник „Ма­ри­јан”. Бив­ши фран­цу­ски ми­ни­стар фи­нан­си­ја, ко­га ано­ним­но ци­ти­ра лист, сма­тра да ће ово ши­ре­ње тр­жи­шта за­у­ста­ви­ти ује­ди­ња­ва­ње Евро­пе пре­ма мо­де­лу ко­ји под­ра­зу­ме­ва ве­ћу со­ци­јал­ну за­шти­ту.

Спор­не су и ауди­о­ви­зу­ел­на област и кул­ту­ра. Не­сме­та­ном про­до­ру аме­рич­ких ме­диј­ских ги­га­на­та на европ­ско тр­жи­ште су­прот­ста­вља се Фран­цу­ска ко­ја же­ли да за­шти­ти свој „кул­тур­ни из­у­зе­так” (је­дин­стве­ни си­стем у кул­ту­ри ко­ји под­ра­зу­ме­ва суб­вен­ци­је за кул­ту­ру и кво­те ка­ко би се за­шти­ти­ла на­ци­о­нал­на про­дук­ци­ја). САД су тра­жи­ле да се из пре­го­во­ра ис­кљу­чи фи­нан­сиј­ски сек­тор, ка­ко би спре­чи­ле про­дор европ­ских ба­на­ка на Вол­стрит, док Фран­цу­ска не же­ли да се у ЕУ при­ме­њу­је аме­рич­ки на­чин ис­хра­не (ме­со са хор­мо­ни­ма и ге­нет­ ски мо­ди­фи­ко­ва­на хра­на). Ка­да је реч о од­бра­ни, Фран­цу­ска про­це­њу­је да ће кон­ку­рен­ци­ја би­ти не­ло­јал­на има­ју­ћи у ви­ду раз­ме­ре аме­рич­ке вој­не ин­ду­стри­је чи­ји је бу­џет у 2012. био 682 ми­ли­јар­де до­ла­ра, на­спрам 274 ми­ли­јар­де ко­ли­ко су за вој­ску из­два­ја­ле чла­ни­це ЕУ.

„По­треб­на нам је Евро­па да би­смо ре­гу­ли­са­ли мон­ди­ја­ли­за­ци­ју, у су­прот­ном ће мон­ди­ја­ли­за­ци­ја нас да ре­гу­ли­ше”, сма­тра Ја­ник Жа­до, порт­па­рол пар­ти­је Евро­па–еко­ло­ги­ја–зе­ле­ни, за ко­ју је спо­ра­зум из­ме­ђу САД и ЕУ глав­на те­ма кам­па­ње за европ­ске из­бо­ре. „Реч је о кључ­ним дру­штве­ним пи­та­њи­ма у обла­сти здра­вља, ис­хра­не, жи­вот­не сре­ди­не, пра­ва за­по­сле­них, јав­ном сек­то­ру и не­до­пу­сти­во је да Евро­пља­ни не мо­гу да се ин­фор­ми­шу чак ни о ман­да­ту ко­ји су ше­фо­ви др­жа­ва и вла­да да­ли Европ­ској ко­ми­си­ји да пре­го­ва­ра у њи­хо­во име.”

За су­ве­ре­ни­сту Ни­ко­лу Ди­пон-Ења­на прин­цип ове тран­са­тлант­ске зо­не „још јед­ном от­кри­ва ре­ал­ност ове ’уни­је’, рат­не ма­ши­не у ин­те­ре­су при­ват­них ин­те­ре­са”.

Европ­ски ко­ме­сар за тр­го­ви­ну Ка­рел де Гухт од­го­ва­ра да европ­ски пре­го­ва­ра­чи „не­ма­ју шта да кри­ју”.

„Тач­но је да су Аме­ри­кан­ци уз­др­жа­ни­ји ка­да је реч о об­ја­вљи­ва­њу до­ку­ме­на­та и о то­ме са њи­ма раз­го­ва­ра­мо”, из­ја­вио је ра­ди­ју „Франс ен­тер”.

САД, на­и­ме, од­би­ја­ју зах­те­ве европ­ских зе­ма­ља да им се про­сле­де до­ку­мен­ти ко­ји се од­но­се на пре­го­во­ре, пла­ше­ћи се да ће про­цу­ри­ти у јав­ност. Европ­ски пре­го­ва­ра­чи су при­ну­ђе­ни да их кон­сул­ту­ју у аме­рич­кој ам­ба­са­ди, у по­себ­ној про­сто­ри­ји под над­зо­ром, што је за Ди­пон-Ења­на „ко­ли­ко сме­шно то­ли­ко и не­при­хва­тљи­во”.

Еко­но­ми­ста Жан-Ми­шел Ка­тр­по­ен сма­тра да се Аме­ри­ка ви­ше не­го ика­да по­ста­вља као им­пе­ри­ја ко­ја упра­вља пре­ко тр­го­ви­не, тех­но­ло­ги­је и нов­ца, али и иде­о­ло­ги­је.

„То је сми­сао тран­спа­ци­фи­стич­ких и тран­са­тлант­ских спо­ра­зу­ма ко­је је по­кре­ну­ла Хи­ла­ри Клин­тон, циљ је циљ да осво­ји пред­сед­нич­ке из­бо­ре 2016. го­ди­не”, из­ја­вио је у ин­тер­вјуу ли­сту „Фи­га­ро”.

За ауто­ра књи­ге „Шок им­пе­ри­ја – САД, Ки­на, Не­мач­ка: ко ће вла­да­ти свет­ском еко­но­ми­јом?”, у ко­јој ана­ли­зи­ра еко­ном­ски рат из­ме­ђу ове три си­ле, Клин­то­но­ва од 2010. раз­ра­ђу­је стра­те­ги­ју „за­тва­ра­ња у кон­теј­нер” Ки­не, али и Ру­си­је. Он сма­тра да Аме­ри­кан­ци ни­ка­да ни­су же­ле­ли да ЕУ по­ста­не си­ла, због че­га им од­го­ва­ра да бу­де све­де­на на зо­ну сло­бод­не тр­го­ви­не.

 
Ана Ота­ше­вић
Политика

Оцените текст

0 / 5

Your page rank:

Један коментар

  1. АМЕРИКА ОСЕЋА СЛАБОСТ И ПОКУШАВА ДА ПОРОБИ РАЗЈЕДИЊЕНУ ЕВРОПУ.НА СРЕЋУ ФРАНЦУЗИ ТО ГЛЕДАЈУ ОТВОРЕНИХ ОЧИЈУ.ДА ЛИ ЋЕ ДРУГЕ ЕВРОПСКЕ ДРЖАВЕ ПРОГЛЕДАТИ?ЗАШТО СЕ ЈЕДНОМ У ЕВРОПИ НЕ ЗАПИТАЈУ ЗАШТО ИХ АМЕРИКА РАЗЈЕДИЊУЈЕ.ЕВРОПА НИЈЕ САМО НЕМАЧКА И ВЕЛИКА БРИТАНИЈА.ЕВРОПА ЈЕ И РУСИЈА И СРБИЈА.АКО БИ ЕВРОПА СХВАТИЛА ДА ЈЕ И РУСИЈА ДЕО КОНТИНЕНТА НЕ БИ МОРАЛА ДА БУДЕ АМЕРИЧКИ ВАЗАЛ.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
Close

Детектовали смо Адблокер!

Поштовани, рекламе су једини начин финансирања нашег сајта те вас молимо да угасите адблокер на нашем сајту како би нам тако помогли да наставимо да објављујемо још боље и квалитетније вести без цензуре и длаке на језику. Хвала на разумевању!