Насловна / Србија / Економија / Бен­зин пре­шао 155 ди­на­ра по ли­три
Бен­зин пре­шао 155 ди­на­ра по ли­три 1

Бен­зин пре­шао 155 ди­на­ра по ли­три

За све­га не­ко­ли­ко да­на од по­след­ње про­ме­не це­на го­ри­ва на до­ма­ћем тр­жи­шту, ка­да је го­ри­во по­ску­пе­ло око два ди­на­ра по ли­тру, нафт­ни де­ри­ва­ти су од ју­че по­но­во ску­пљи. Ово­га пу­та го­ри­во је у про­се­ку ску­пље за ди­нар, а до по­ве­ћа­ња це­не до­шло је због па­да вред­но­сти ди­на­ра у од­но­су на до­лар.

Но, ни­је до­бро то што би, без об­зи­ра на кре­та­ње це­не си­ро­ве наф­те или вред­но­сти до­ма­ће ва­лу­те, уско­ро мо­гло усле­ди­ти но­во по­ску­пље­ње го­ри­ва – уко­ли­ко до­ђе до по­ве­ћа­ња ак­ци­за на нафт­не де­ри­ва­те.  

Нафт­на ин­ду­стри­ја Ср­би­је по­ве­ћа­ла је и ве­ле­про­дај­не и ма­ло­про­дај­не це­не без­о­лов­ног бен­зи­на БМБ-95 по­ла ди­на­ра по ли­тру и евро­пре­ми­ју­ма БМБ-95 ди­нар по ли­тру па са­да то го­ри­во ста­је од око 150 до око 154 ди­на­ра. На по­је­ди­ним бен­зин­ским ста­ни­ца­ма, на пум­па­ма уз ауто­пут и мо­дер­ни­зо­ва­ним бен­зин­ским ста­ни­ца­ма и ма­ло­про­дај­не це­не ди­зе­ла Д-2 и евро­ди­зе­ла по­ве­ћа­не су за ди­нар. На бен­зин­ским пум­па­ма при­ват­них наф­та­ша по­ску­пље­ња се на­ја­вљу­ју за на­ред­не да­не, а и на тим пум­па­ма го­ри­во ће би­ти ску­пље ди­нар у про­се­ку.

Ина­че, це­на наф­те је у па­ду и ју­че је на бер­зи у Њу­јор­ку ба­рел ко­штао ис­под 88 до­ла­ра, док се ба­рел наф­те ти­па „брент“ на Ме­ђу­на­род­ној бер­зи пе­тро­ле­ја у Лон­до­ну про­да­вао за 104,54 до­ла­ра.  

Про­сеч­не ма­ло­про­дај­не це­не мо­тор­них го­ри­ва у прет­ход­них не­де­љу да­на у Ср­би­ји су по­ра­сле за око 1,5 ди­нар или не­што ви­ше од јед­ног евро­цен­та, док је раст це­на го­ри­ва у ре­ги­о­ну био не­што ве­ћи, са­оп­шти­ло је ју­че  Удру­же­ње нафт­них ком­па­ни­ја Ср­би­је (УНКС).

У по­је­ди­ним зе­мља­ма у окру­же­њу за­бе­ле­жен је и ве­ћи раст про­сеч­них ма­ло­про­дај­них це­на де­ри­ва­та, та­ко да је пре­ма ана­ли­зи УНКС-а про­сеч­на це­на бен­зи­на у 11 зе­ма­ља ре­ги­о­на по­ра­сла са 1,375 на 1,389 евра, а ди­зе­ла са 1,321 на 1,344 евра.  Про­сеч­не це­не го­ри­ва у Ср­би­ји су ис­под ових вред­но­сти и у прет­ход­них се­дам да­на су из­но­си­ле – евро пре­ми­јум БМБ 95 155,64 ди­на­ра или 1,324 евра, а евро­ди­зел 148,96 или 1,268 евра.

 

Дневник

Како бисте оценили овај текст?

+Кликните на звезду за оцену!

Актуелно

Најављују ново поскупљење цене горива, сад им је изговор Венецуела! 11

Најављују ново поскупљење цене горива, сад им је изговор Венецуела!

Геополитичка дешавања би могла довести до поскупљења нафтних деривата у Србији, упозорио је данас Горан …

ХРАНА У СРБИЈИ НАЈСKУПЉА У ПОСЛЕДЊИХ 20 ГОДИНА! Тек следи драстичан СKОK ЦЕНА! 12

ХРАНА У СРБИЈИ НАЈСKУПЉА У ПОСЛЕДЊИХ 20 ГОДИНА! Тек следи драстичан СKОK ЦЕНА!

Несташица воде и суше све чешће погађају Србију, те то оставља велике последице по пољопривреду. …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *