fbpx

Бен­зин пре­шао 155 ди­на­ра по ли­три

0
(0)

За све­га не­ко­ли­ко да­на од по­след­ње про­ме­не це­на го­ри­ва на до­ма­ћем тр­жи­шту, ка­да је го­ри­во по­ску­пе­ло око два ди­на­ра по ли­тру, нафт­ни де­ри­ва­ти су од ју­че по­но­во ску­пљи. Ово­га пу­та го­ри­во је у про­се­ку ску­пље за ди­нар, а до по­ве­ћа­ња це­не до­шло је због па­да вред­но­сти ди­на­ра у од­но­су на до­лар.

Но, ни­је до­бро то што би, без об­зи­ра на кре­та­ње це­не си­ро­ве наф­те или вред­но­сти до­ма­ће ва­лу­те, уско­ро мо­гло усле­ди­ти но­во по­ску­пље­ње го­ри­ва – уко­ли­ко до­ђе до по­ве­ћа­ња ак­ци­за на нафт­не де­ри­ва­те.  

Нафт­на ин­ду­стри­ја Ср­би­је по­ве­ћа­ла је и ве­ле­про­дај­не и ма­ло­про­дај­не це­не без­о­лов­ног бен­зи­на БМБ-95 по­ла ди­на­ра по ли­тру и евро­пре­ми­ју­ма БМБ-95 ди­нар по ли­тру па са­да то го­ри­во ста­је од око 150 до око 154 ди­на­ра. На по­је­ди­ним бен­зин­ским ста­ни­ца­ма, на пум­па­ма уз ауто­пут и мо­дер­ни­зо­ва­ним бен­зин­ским ста­ни­ца­ма и ма­ло­про­дај­не це­не ди­зе­ла Д-2 и евро­ди­зе­ла по­ве­ћа­не су за ди­нар. На бен­зин­ским пум­па­ма при­ват­них наф­та­ша по­ску­пље­ња се на­ја­вљу­ју за на­ред­не да­не, а и на тим пум­па­ма го­ри­во ће би­ти ску­пље ди­нар у про­се­ку.

Ина­че, це­на наф­те је у па­ду и ју­че је на бер­зи у Њу­јор­ку ба­рел ко­штао ис­под 88 до­ла­ра, док се ба­рел наф­те ти­па „брент“ на Ме­ђу­на­род­ној бер­зи пе­тро­ле­ја у Лон­до­ну про­да­вао за 104,54 до­ла­ра.  

Про­сеч­не ма­ло­про­дај­не це­не мо­тор­них го­ри­ва у прет­ход­них не­де­љу да­на у Ср­би­ји су по­ра­сле за око 1,5 ди­нар или не­што ви­ше од јед­ног евро­цен­та, док је раст це­на го­ри­ва у ре­ги­о­ну био не­што ве­ћи, са­оп­шти­ло је ју­че  Удру­же­ње нафт­них ком­па­ни­ја Ср­би­је (УНКС).

У по­је­ди­ним зе­мља­ма у окру­же­њу за­бе­ле­жен је и ве­ћи раст про­сеч­них ма­ло­про­дај­них це­на де­ри­ва­та, та­ко да је пре­ма ана­ли­зи УНКС-а про­сеч­на це­на бен­зи­на у 11 зе­ма­ља ре­ги­о­на по­ра­сла са 1,375 на 1,389 евра, а ди­зе­ла са 1,321 на 1,344 евра.  Про­сеч­не це­не го­ри­ва у Ср­би­ји су ис­под ових вред­но­сти и у прет­ход­них се­дам да­на су из­но­си­ле – евро пре­ми­јум БМБ 95 155,64 ди­на­ра или 1,324 евра, а евро­ди­зел 148,96 или 1,268 евра.

 

Дневник

Да ли је овај текст користан?

Кликните на звезду и оцените!

Ако вам је текст користан...

Поделите га са пријатељима!

Актуелно

Плаћаћемо скупље Инфостан, повећана цена ових услуга

4 (2) Београђани ће убудуће плаћати веће рачуне за услуге ЈКП „Градска чистоћа“. Уместо досадашњх …

Држава престаје да ценом струје чува социјални мир, ускоро почињу редовна поскупљења

5 (1) Поскупљење струје од 3,9 одсто од 1. децембра за просечна домаћинства која троше …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *