„Врутци” на удару алги због старости и климатских промена

0
(0)

Ужи­це – Цр­ве­не­ла се и овог про­ле­ћа од ал­ги во­до­а­ку­му­ла­ци­ја „Врут­ци” на Ђе­ти­њи, на ко­ју се Ужи­це вра­ћа у во­до­снаб­де­ва­њу чим бу­де за­вр­ше­на мо­дер­ни­за­ци­ја град­ске фа­бри­ке во­де (ко­ја уве­ли­ко тра­је уз др­жав­на ула­га­ња) и за­жи­ве са­вре­ме­не тех­но­ло­ги­је пре­ра­де. Ал­ге су, под­се­ћа­мо, би­ле узрок што је на из­ма­ку 2013. го­ди­не због за­га­ђе­но­сти тог је­зе­ра с ње­га об­у­ста­вље­но снаб­де­ва­ње гра­да во­дом. От­куд оне опет ов­де у још ве­ћем бро­ју, шта им је узрок и има ли ле­ка, пи­та­ју се с пра­вом Ужи­ча­ни.

Од­го­вор се ових да­на ну­ди у ис­црп­ном град­ском из­ве­шта­ју о ква­ли­те­ту во­де у во­до­а­ку­му­ла­ци­ји „Врут­ци”, спре­мље­ном за сед­ни­цу Скуп­шти­не гра­да за­ка­за­ну за 7. јун. Из­ве­штај је при­пре­ми­ла град­ска већ­ни­ца за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не Ду­ња Ђе­нић. Уз под­се­ћа­ње да бра­на и во­до­а­ку­му­ла­ци­ја „Врут­ци” на Ђе­ти­њи има­ју тро­стру­ку на­ме­ну: во­до­снаб­де­ва­ње ста­нов­ни­штва и при­вре­де гра­да Ужи­ца, ак­тив­ну од­бра­ну од по­пла­ва и по­пра­вља­ње ре­жи­ма ма­лих во­да, ис­ти­че се да је ту при­сут­на еутро­фи­за­ци­ја (нор­ма­ли­за­ци­ја са­ста­ва во­де), по­ве­ћа­ње ко­ли­чи­не ор­ган­ске ма­те­ри­је у во­ди, при­род­ни про­цес ста­ре­ња во­до­а­ку­му­ла­ци­је (у упо­тре­би је од 1986. го­ди­не): „А кад се ор­ган­ска ма­те­ри­ја по­ве­ћа­ва зна­чи да је про­цес еутро­фи­за­ци­је убр­зан, та­да ци­ја­но­бак­те­ри­је или ва­ску­лар­не биљ­ке мо­гу по­ка­за­ти ви­сок сте­пен ре­про­дук­ци­је ко­ји до­во­ди до цве­та­ња во­де.”

– Та­ко је де­цем­бра 2013. у „Врут­ци­ма” ре­ги­стро­ва­но ин­тен­зив­но цве­та­ње и раз­вој ци­ја­но­бак­те­ри­ја (ал­ги), услед че­га је об­у­ста­вље­но во­до­снаб­де­ва­ње гра­да са ове аку­му­ла­ци­је. Ја­ну­а­ра 2014. фор­ми­ра­на је др­жав­на ко­ми­си­ја за из­ра­ду про­јек­та ду­го­роч­не са­на­ци­је во­до­а­ку­му­ла­ци­је и ре­кон­струк­ци­ју град­ске фа­бри­ке во­де. До де­цем­бра 2015. ура­ђе­ни су ти про­јек­ти и сви ис­тра­жни ра­до­ви, оба­вљен је мо­ни­то­ринг ква­ли­те­та во­де у је­зе­ру, ура­ђе­но око 1.200 ми­кро­би­о­ло­шких ана­ли­за во­де и се­ди­мен­та аку­му­ла­ци­је „Врут­ци”, пред­ло­же­но низ ме­ра са­на­ци­је…

– Оп­шти за­кљу­чак је да је глав­ни кри­вац за ста­ње у аку­му­ла­ци­ји „Врут­ци” ста­рост аку­му­ла­ци­је, од­но­сно по­ве­ћа­ни зна­чај ин­тер­ног оп­те­ре­ће­ња аку­му­ла­ци­је услед ње­не ста­ро­сти и аку­му­ла­ци­је се­ди­мен­та. Сва је­зе­ра и аку­му­ла­ци­је про­ла­зе кроз овај про­цес, јер пред­ста­вља­ју ре­зер­во­ар исто­ри­је усло­ва и при­ти­са­ка на уз­вод­ном сли­ву. Про­цес ста­ре­ња се до­не­кле мо­же успо­ри­ти пред­у­зи­ма­њем ме­ра за кон­тро­лу при­ти­са­ка на уз­вод­ном сли­ву, али се сва­ка­ко не мо­же у пот­пу­но­сти за­у­ста­ви­ти – на­во­ди се у из­ве­шта­ју и до­да­је да су ци­ја­но­бак­те­ри­је при­род­на ком­по­нен­та по­вр­шин­ских во­да, те да се њи­хо­ва при­сут­ност раз­ли­ку­је под ути­ца­јем се­зон­ских, чак и днев­них про­ме­на: од то­га да бу­ду је­два при­мет­не у во­де­ном сту­бу до то­га да до­ла­зи до њи­хо­вог цве­та­ња при­ли­ком по­год­них усло­ва.

Прет­по­став­ке на осно­ву из­вр­ше­них ис­тра­жи­ва­ња су да се по­вр­шин­ско цве­та­ње је­зе­ра де­ша­ва на­кон то­пле је­се­ни, бла­ге зи­ме и не­у­о­би­ча­је­но ви­со­ких тем­пе­ра­ту­ра, те да кли­мат­ске про­ме­не има­ју зна­ча­јан ути­цај на во­до­си­сте­ме.

– Кли­мат­ске про­ме­не се сма­тра­ју по­тен­ци­јал­ним узро­ком да­љег ши­ре­ња цве­та­ња ци­ја­но­бак­те­ри­ја, на­ро­чи­то у еуто­троф­ним во­да­ма – за­кљу­чу­је се у из­ве­шта­ју, па по­ми­њу пла­но­ви гра­да у овој обла­сти у на­ред­ном пе­ри­о­ду: на­ста­вак ак­тив­но­сти на за­шти­ти и упра­вља­њу аку­му­ла­ци­јом, по­шу­мља­ва­ње слив­ног под­руч­ја аку­му­ла­ци­је у са­рад­њи са „Ср­би­ја­шу­ма­ма”, чи­шће­ње на­но­са у сли­ву је­зе­ра и дру­ги.

С об­зи­ром на то да ква­ли­тет во­де на сва­кој аку­му­ла­ци­ји, па и овој, ва­ри­ра с ду­би­ном, пред­у­зет је опе­ра­тив­ни мо­ни­то­ринг аку­му­ла­ци­је, за­рад при­ку­пља­ња по­да­та­ка нео­п­ход­них за од­ре­ђи­ва­ње оп­ти­мал­ног во­до­за­хва­та у бу­ду­ћем за­хва­та­њу си­ро­ве во­де за снаб­де­ва­ње гра­да, ка­да бу­де за­вр­ше­на дру­га фа­за ре­кон­струк­ци­је фа­бри­ке во­де. Још низ дру­гих ме­ра и по­сло­ва је оба­вље­но, у са­рад­њи са Ин­сти­ту­том „Ја­ро­слав Чер­ни”. Од по­чет­ка ове го­ди­не За­вод за јав­но здра­вље, пре­ма уго­во­ру са ЈКП „Во­до­вод”, вр­ши ме­сеч­но узор­ко­ва­ње и ана­ли­зу во­де са аку­му­ла­ци­је „Врут­ци”, док Аген­ци­ја за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не квар­тал­но ис­пи­ту­је во­ду у ци­љу од­ре­ђи­ва­ња еко­ло­шког и хе­миј­ског ста­ту­са је­зе­ра.

Аутор: Бранко Пејовић, Политика.рс

Фото С. Јовичић

Да ли је овај текст користан?

Кликните на звезду и оцените!

Ако вам је текст користан...

Поделите га са пријатељима!

Актуелно

Забрана градње мини-хидроелектрана у Ужицу

3 (2) Скупштина града Ужица донела је одлуку којом се забрањује даља градња мини-хидроелектрана на …

Ужички одбор „1 од 5 милиона“ противи се учешћу те организације на изборима: Бојкот је једини вид отпора диктатури

0 (0) Организациони одбор „1 од 5 милиона“ у Ужицу оградио се од ставова дела …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Send this to a friend