Србија

СРАМОТА! Три противградне ракете за хиљаде хектара

Краљево – Са највише пет ракета браниће се засади у воћарском крају код Краљева, у атару села Роћевића, Врдила, Дедеваца, где воћњаци вреде педесетак милиона евра. Како каже Мирко Вуковић, из Врдила, ако држава нема паре то треба да се каже па би воћари финансирали набавку те муниције. Боље то него стрепња и нагађање шта ће овог лета падати с неба.

Према неким подацима, ово подручје спада у најградоносније у Европи. Примера ради, 28 противградних станица покрива на хиљаде хектара. У наредних шест месеци за њих 26 обезбеђени су стрелци док се за још две траже. Али, већа је невоља благовремено набавити ракете и обезбедити накнаде стрелцима.

Током протекле три сезоне било је проблема, јер је Законом о ванредним ситуацијама од 2011. године противградна заштита у надлежности Републичког сектора за ванредне ситуације, који припада МУП-у Србије. А, за набавку „муниције” то министарство нема довољно пара па ће, рецимо, свака станица на подручју града Краљева добити три до пет ракета.

– Свака станица у пролеће мора добити по најмање десет ракета. За накнаду тог мањка недавно је из Сектора за ванредне ситуације стигао предлог да недостајуће ракете набаве локалне самоуправе па да их онда донирају МУП-у. Но, већина општина и градова тај трошак није предвидела у буџету, што значи да не може бити расписан ни оглас за јавну набавку, а осим тога немамо ни стручњаке за набавку и транспорт експлозивних средстава. Такође, прописи не дозвољавају донације од једног државног органа другом – истиче Здравко Максимовић, начелник градског одељења за ванредне ситуације.

Наш саговорник посебно наглашава да је недопустива децентрализација противградног система, тј. препуштање локалним самоуправама да се самостално организују.

– Краљево се од града не брани из Краљева, већ са других подручја. Ако тамошња локална самоуправа не обезбеди ракете, значи да ми бранимо друге а нас нико. Стога је осим централизованог управљања потребно и повезивање са међународним системима заштите од града – додаје Максимовић.

Како кажу стрелци Станоје и Борка Дугалић, у противградној станици у селу Бреснику, обећали су им само две нове ракете, а ранијих година у градоносне облаке испаљивали су и више од деведесет. Напоменули су нам и да уговоре о њиховом ангажовању за ову годину нису потписали, а да нема ништа од обећаног повећања накнаде.

– Уговори са Сектором за ванредне ситуације ускоро ће бити потписани, а бригу о станицама и накнади преузеће град Краљево. Под ознаком „помоћ стрелцима”, из буџета ће бити издвојено око два милиона динара, па ће сваки стрелац током шест месеци добити по две и по хиљаде динара – објашњава Максимовић.

М. Дугалић

—————————————

Обез­бе­ђе­на тек тре­ћи­на по­треб­ног бро­ја про­тив­град­них ра­ке­та

Про­тив­град­на за­шти­та ће ове го­ди­не про­бле­ма­тич­ни­ја не­го прет­ход­не. Ђор­ђе Кар­дум, по­моћ­ник на­чел­ни­ка у Упра­ви за упра­вља­ње ри­зи­ци­ма Сек­то­ра за ван­ред­не си­ту­а­ци­је МУП-а Ср­би­је, ка­же за „По­ли­ти­ку” да је за ову го­ди­ну обез­бе­ђе­на тек тре­ћи­на про­тив­град­них ра­ке­та, а про­шле го­ди­не по­ло­ви­на. Осим то­га, про­тив­град­на се­зо­на ка­сни. То зна­чи да је још 15. апри­ла све тре­ба­ло да бу­де спрем­но за од­бра­ну од гра­да, али ће стрел­ци и ра­ке­те на сво­јим по­зи­ци­ја­ма би­ти тек по­чет­ком ма­ја.

Се­зо­на про­тив­град­не од­бра­не ка­сни због про­це­ду­рал­них раз­ло­га.

– Још ни­је до­ста­вље­на ни­јед­на ра­ке­та, јер се че­ка ан­га­жо­ва­ње стре­ла­ца, ко­ји су да­ље у над­ле­жно­сти Хи­дро­ме­те­о­ро­ло­шког за­во­да Ср­би­је. За њи­хо­во ан­га­жо­ва­ње по­треб­на је са­гла­сност вла­ди­не ко­ми­си­је, у скла­ду са до­не­том Уред­бом о при­ба­вља­њу са­гла­сно­сти за до­дат­на за­по­шља­ва­ња и ан­га­жо­ва­ња у јав­ном сек­то­ру. Тек 15. апри­ла је до­би­је­на са­гла­сност за њи­хо­во ан­га­жо­ва­ње. До та­да ни­је по­сто­јао прав­ни основ оба­вља­ње ле­кар­ских пре­гле­да и по­ха­ђа­ње се­ми­на­ра, ко­је мо­ра­ју да про­ђу ка­ко би пот­пи­са­ли уго­вор о ан­га­жо­ва­њу – об­ја­шња­ва Кар­дум.

План је, ка­же, да до 1. ма­ја ове го­ди­не бу­ду за­вр­ше­ни ле­кар­ски пре­гле­ди и се­ми­на­ри за стрел­це, ко­ји ће по­кри­ти 10 ра­дар­ских цен­та­ра, што је око 1.300 про­тив­град­них ста­ни­ца. Оста­ла су још три ра­дар­ска цен­тра у ис­точ­ној Ср­би­ји, ко­ји ће би­ти по­кри­ве­ни стрел­ци­ма у пр­вим да­ни­ма ма­ја.

– Већ смо по­че­ли да раз­во­зи­мо про­тив­град­не ра­ке­те, а обез­бе­ђе­но је око 8.300. У за­ли­ха­ма од про­шле го­ди­не би­ло их је око 4.400, а ове го­ди­не је на­ба­вље­но око 3.000. На­бав­ка је у то­ку у два­де­се­так је­ди­ни­ца ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, та­ко да ра­чу­на­мо да ће укуп­но би­ти око 8.500 ра­ке­та до ма­ја. То зна­чи да ће про­тив­град­не ста­ни­це има­ти че­ти­ри ра­ке­те ко­је ће обез­бе­ди­ти др­жа­ва, а не­ке оп­шти­не пот­по­мог­ну­те сред­стви­ма ло­кал­не са­мо­у­пра­ве има­ће и до осам ра­ке­та – твр­ди Кар­дум.

Око 25.000 ра­ке­та на 1.600 про­тив­град­них ста­ни­ца се сма­тра до­вољ­ном ко­ли­чи­ном. Кар­дум ка­же да је по­моћ ло­кал­них са­мо­у­пра­ва до­бро­до­шла, али да је то са­мо убла­жа­ва­ње про­бле­ма, а да би ду­го­роч­но и си­стем­ско ре­ше­ње би­ло усва­ја­ње за­ко­на о од­бра­ни од гра­да. На­црт овог за­ко­на по­сто­ји, про­шао је јав­ну рас­пра­ву и че­ка но­ву вла­ду.

Д. Ву­ко­са­вље­вић

Фото М. Дугалић

Политика

Оцените текст

0 / 5

Your page rank:

оментара

  1. Против градне ракете је забрањено користити у броју који је заиста потребан.И то из разлога од кога сви беже.Испаљивање већег броја ракета довело би у опсаност ниско летеће необележене авионе који лете некомерцијалним рутама и које контрола лета “наводно не види”. То су авиони који испуштају аерослое у атмосферу и ван су било какве контроле државе. Пошто су ниско летећи постоји могућност у одређеним ситуацијама да дође до поготка ракете управо у такав авион, што по мени није никаква штета, већ општа корист. Нас тако запрашују већ седму годину и само обратите пажњу на континуитет недостатка ракета баш у тих задњих седам година. Па како онда Предраг Марић има новца да купи џипове Мицубиши ( 20 -30 ком), изузетно скупих, а нема средстава за ракете…???? НИшта није нејасно, ако знате и пратите неки проблем, једноставно постоји незванична забрана употребе довољног броја ракета, што чини директну штету, из разлога који нам не чини само штету већ нас и разбољева и убогаљује…Дупла корист за варварску западну вулгарно материјалну цивилизацију, а иста таква штета по нас…

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Back to top button

Детектовали смо Адблокер!

Поштовани, рекламе су једини начин финансирања нашег сајта те вас молимо да угасите адблокер на нашем сајту како би нам тако помогли да наставимо да објављујемо још боље и квалитетније вести без цензуре и длаке на језику. Хвала на разумевању!